NCC v slovenskom HPC ekosystéme

1. septembra 2020 vzniklo Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné výpočty (NCC) v rámci projektu EuroCC (H2020-JTI-EuroHPC-2019-2, Project 951732), ktorý je na Slovensku implementovaný Centrom spoločných činností SAV (CSČ SAV). EuroCC zastrešuje národné kompetenčné centrá v 33 krajinách Európy s cieľom systematicky zvyšovať HPC/HPDA/AI kompetencie v jednotlivých štátoch. Činnosť NCC je orientovaná najmä na poskytovanie bezplatného vzdelávania a konzultácií v oblasti HPC odborníkmi CSČ SAV záujemcom z malých a stredných podnikov, priemyslu, štátneho sektora a akademických inštitúcií.

Podrobné informácie o súčasne dostupných HPC výpočtových prostriedkoch na Slovensku sa nachádzajú na stránke sivvp.sk. Slovenský superpočítač Aurel bol sprístupnený prvým užívateľom v roku 2012 a je plne využívaný najmä výskumnými skupinami zo slovenských univerzít a ústavov Slovenskej akadémie vied, do budúcnosti však už jeho výkon nebude adekvátny vzhľadom na prevádzkové náklady.
Odborníci z CSČ SAV už dlhšie vnímali potrebu ďalšieho rozvoja HPC infraštruktúry na Slovensku a výsledkom ich snahy bolo získanie prostriedkov na rozšírenie súčasnej HPC infraštruktúry v rámci operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII). Schválený projekt (ITMS kód: 311071AKF2) má názov Kompetenčné centrum pre HPC. Výpočtová kapacita by mohla byť sprístupnená užívateľom už do konca roka 2021.

18. novembra 2020 vzniklo aj Národné superpočítačové centrum (NSCC), ktoré by na Slovensku malo zastrešovať všetky HPC aktivity. Predpokladá sa, že bude úzko spolupracovať s NCC, podporovať vzdelávanie a investície do rozvoja HPC na Slovensku a prevádzkovať národnú HPC infraštruktúru. Členmi tohto združenia sú zástupcovia súkromného aj štátneho sektora. Štát v NSCC zastupujú Slovenská akadémia vied a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR), súkromný sektor zastupuje združenie I4DI (Innovations for Digital Infrastructure), ktorého zakladajúcimi členmi sú spoločnosti Towercom, PosAm, IPM group a Tachyum. Jedným z cieľov NSCC je aj vybudovanie nového superpočítača s unikátnym hardvérovým riešením spoločnosti Tachyum, ktorý by sa výkonnostne radil medzi európsku špičku, a to v časovom horizonte jedného až dvoch rokov. Prepojenie jednotlivých inštitúcií a združení je schematicky znázornené nižšie: