Spolupráca

Podpora využitia HPC technológií v malých a
stredných podnikoch a priemysle

Hlavným cieľom programu Ambassador je nadviazať obojstranne prínosnú spoluprácu s inovačnými agentúrami, obchodnými komorami a regionálnymi združeniami zastrešujúcimi malé a stredné podniky (MSP) a priemyselné spoločnosti. Narodné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) ponúka široké portfólio služieb v oblasti simulácií, modelovania, AI/ML a analýzy dát. Naše služby zahŕňajú prístup k superpočítačom, technologické poradenstvo a odborné vzdelávanie.

Výzvy pri implementácii HPC v MSP a ich riešenia

Implementácia vysokovýkonných výpočtových technológií (HPC) do malých a stredných podnikov (MSP) môže prinášať mnoho výhod, ale chápeme, že niektoré MSP môžu mať obavy a čeliť výzvam pri praktickom nasadení týchto technológií. Tu sú niektoré bariéry a možné spôsoby, ako ich v rámci spolupráce s NCC prekonať:

FINANČNÉ NÁKLADY

BARIÉRA

MSP môžu mať obavy z vysokých nákladov spojených s implementáciou HPC.

RIEŠENIE

Implementácia HPC technológii prináša dlhodobé výhody, vrátane zvýšenej produktivity, rýchlejších výsledkov a zvýšenej konkurencieschopnosti. Pokiaľ je pilotný projekt realizovaný formou otvoreného výskumu (open science), sú všetky s ním súvisiace služby NCC bezplatné. Vďaka prístupu k národnej a európskej HPC infraštruktúre MSP nemusia hneď investovať do vlastného hardvérového vybavenia.

VÝHODA EXPERTNEJ PODPORY

Počas prípravy a realizácie projektov je našim klientov k dispozícii odborná a technická podpora vo forme profesionálneho Helpdesku a konzultácií, vďaka čomu v získate v prípade problémov rýchlu a odbornú pomoc.

ODBORNÉ KOMPETENCIE A ĽUDSKÉ ZDROJE

BARIÉRA

MSP môžu chýbať dostatočné interné odborné kompetencie a personálne kapacity na správne nastavenie prostredia, správu HPC infraštruktúry, ale aj na realizáciu samotných výpočtových úloh.

RIEŠENIE

NSCC ponúka služby a školenia na zvýšenie technickej kompetencie zamestnancov. Spolupracujte s našimi odborníkmi, ktorí Vám pomôžu s implementáciou. V rámci spolupráce na pilotných a proof-of-concept projektoch poskytujeme odbornú kapacitu v dohodnutom objeme.

VÝHODA EXPERTNEJ PODPORY

MSP bude mať počas prípravy a realizácie projektov k dispozícii odborníkov na riešenie technických otázok a výziev spojených s implementáciou HPC, čím sa minimalizuje riziko nesprávnej konfigurácie a zabezpečuje sa úspešné nasadenie technológie.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

BARIÉRA

Sú údaje v prostredí HPC bezpečné?

RIEŠENIE

Súčasťou všetkých u nás realizovaných HPC riešení sú bezpečnostné opatrenia a protokoly, ktoré zaručujú bezpečnosť dát našich klientov.

VÝHODA EXPERTNEJ PODPORY

Odborníci poskytnú podrobné informácie o bezpečnostných opatreniach, čím MSP získajú istotu, že ich dáta sú v bezpečí, a prispôsobia tieto opatrenia ich špecifickým potrebám a reguláciám.

PRISPÔSOBENIE EXISTUJÚCEJ INFRAŠTRUKTÚRY

BARIÉRA

Implementácia HPC technológií môže vyžadovať zmeny v existujúcej infraštruktúre MSP.

RIEŠENIE

V rámci spolupráce s NCC Vám naši špecialisti navrhnú postupné prispôsobenie infraštruktúry a softvéru tak, aby sa minimalizovali rušivé faktory a maximalizovala efektívnosť implementácie.

VÝHODA EXPERTNEJ PODPORY

Odborníci budú k dispozícii na konzultácie a poskytnú presné usmernenie, ako postupovať pri prispôsobovaní existujúcej infraštruktúry na podporu HPC, aby jej implementácia prebehla systematicky a efektívne.

OČAKÁVANIA OD VÝSLEDKOV

BARIÉRA

MSP nevedia, aké výsledky môžu očakávať od implementácie HPC technologií.

RIEŠENIE

NCC na svojich stránkach poskytuje mnohé príklady úspešných realizácii v MSP, ktoré využívajú HPC.

VÝHODA EXPERTNEJ PODPORY

MSP môže využiť expertnú podporu pri stanovovaní reálnych očakávaní od implementácie HPC technológií. Odborníci môžu poskytnúť dôkazy o úspešných implementáciách a pomôcť MSP identifikovať konkrétne výhody, ktoré môžu očakávať zo svojho investičného úsilia.

KONKURENCIESCHOPNOSŤ

BARIÉRA

Implementácia HPC nebude prínosom pre ich konkurencieschopnosť.

RIEŠENIE

Kontakujte nás a dohodnite si s nami vstupnú konzultáciu, na ktorej preberieme možnosti prínosu HPC technológií a vysvetlíme, ako HPC môže zvýšiť rýchlosť a presnosť výskumu, vývoja a inovácií, čo môže viesť k výraznému náskoku pred konkurenciou. Využitie HPC môže priniesť aj marketingový potenciál.

VÝHODA EXPERTNEJ PODPORY

V procese konzultácií môžu naši odborníci poskytnúť MSP konkrétne informácie o tom, ako HPC môže zlepšiť ich výskum, vývoj a inovácie, čo napomáha vytvárať silnú pozíciu na trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť.