Služby

Naše služby

NCC je „one stop shop“ pre nasadenie vysokovýkonného počítania vo vašom výskume, vývoji alebo výrobnom procese. Vyškolíme vašich pracovníkov a sprostredkujeme prístup k výpočtovým prostriedkom, radi poskytneme konzultácie a poradenstvo v rámci našich bezplatných „test before invest“ služieb. Ponúkame aj spoluprácu na projektoch s našimi odborníkmi – neváhajte nás kontaktovať!

Pokročilé modelovanie, numerické simulácie

NCC ponúka bezplatné konzultácie, služby a prístup k softvérovým nástrojom pre inžinierske aplikácie, modelovanie v rôznych oblastiach prírodných vied (napr. chémia, molekulárna biológia a materiálové vedy, atď.):

  • Pomoc pri prenose vášho pracovného zaťaženia do prostredia vysokovýkonného počítača (HPC) a nastavení nástrojov a aplikácií.
  • Identifikácia a odstránenie problémov s výkonom a/alebo paralelného škálovania.
  • Sprostredkujeme kontakt s odborníkmi v oblasti inžinierstva z celej Európy, aby sme vám poskytli expertízu pre vaše projekty.

Inžinierske nástroje:

Ansys (komerčná a akademická licencia): Ansys je výkonný softvér pre inžinierske simulácie, používaný na štrukturálnu analýzu, štúdium dynamiky tekutín, prenosu tepla a rôzne ďalšie inžinierske simulácie. Dostupnosť komerčných aj akademických licencií umožňuje používateľom využiť Ansys pre širokú škálu aplikácií, od priemyselných projektov po vzdelávacie a výskumné účely.

OpenFoam: OpenFoam je open-source softvér pre výpočtovú dynamiku tekutín (CFD). Poskytuje flexibilné a prispôsobiteľné prostredie na simuláciu toku tekutín a prenosu tepla, čím je cenným nástrojom pre inžinierov a výskumníkov pracujúcich na rôznych problémoch dynamiky tekutín.

Modelovanie v oblasti chémie, molekulárnej biológie a materiálov:

  • Komplexné programové balíky pre kvantovo-chemické výpočty (molekulová štruktúra, vlastnosti a reaktivita) s akademickou licenciou.

QChem (vrátane BrianQC): QChem je softvér pre kvantovú chémiu, ktorý umožňuje presné simulácie molekulárnej štruktúry a vlastností.

Molpro: Molpro je komplexný súbor programov pre kvantovú chémiu navrhnutý pre vysoko presné výpočty molekulárnej elektronickej štruktúry.

Orca: Orca je program pre kvantovú chémiu, ktorý ponúka širokú škálu výpočtových metód pre štúdium molekulárnej elektronickej štruktúry. Je osobitne užitočný pre predpovedanie molekulárnych vlastností a simuláciu komplexných chemických systémov.

  • Softvérové balíky pre molekulovú dynamiku, vhodné na simuláciu rozsiahlych biologických molekulárnych systémov a v materiálovej vede.

Gromacs a Haddock: Gromacs je všestranný softvér pre molekulovú dynamiku, zatiaľ čo Haddock sa používa na dokovanie proteín-proteín a proteín-ligand.

LAMMPS: LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) je výkonný softvér pre molekulovú dynamiku navrhnutý na simuláciu rozsiahlych molekulárnych systémov. Je široko používaný v materiálovede, chémii a biochémii.

NAMD: NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics) je softvér pre simuláciu molekulovej dynamiky navrhnutý na štúdium veľkých biomolekulárnych systémov.

Quantum ESPRESSO: Quantum ESPRESSO je integrovaný súbor softvéru pre kvantové simulácie materiálov. Poskytuje škálu metód pre výpočty elektronickej štruktúry.