Spolupráca

Podpora využitia HPC technológií v malých
a stredných podnikoch a priemysle

Hlavným cieľom programu Ambassador je nadviazať obojstranne prínosnú spoluprácu s inovačnými agentúrami, obchodnými komorami a regionálnymi združeniami zastrešujúcimi malé a stredné podniky (MSP) a priemyselné spoločnosti. Narodné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) ponúka široké portfólio služieb v oblasti simulácií, modelovania, AI/ML a analýzy dát. Naše služby zahŕňajú prístup k superpočítačom, technologické poradenstvo a odborné vzdelávanie.

Implementácia vysokovýkonných výpočtových technológií (HPC) môže pre malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku prinášať viaceré výhody. Tu sú niektoré hlavné prínosy:

Zrýchlenie výpočtov a procesov

HPC umožňuje MSP rýchlejšie spracovanie komplexných výpočtov a analytických úloh. Tým prispieva k zvýšeniu efektivity, optimalizácii procesov a zrýchleniu uvedenia produktu na trh.

AmpliSIM: Simulácia kvality vzduchu pre priemysel

“Celkový inžiniersky čas sa znížil o viac ako 60 percent, pričom nebol stratený žiadny čas na získavanie a transformáciu údajov. Toto, spolu s vynikajúcou kvalitou údajov a nízkou chybovosťou v modelovacom procese, robí túto službu pre používateľov tak príťažlivou.”

Inovácie a konkurencieschopnosť

Vysokovýkonné výpočtové technológie poskytujú MSP príležitosť na inovácie a vývoj nových produktov alebo služieb. Týmto spôsobom môžu získať konkurenčnú výhodu na trhu.

Juan Yacht Design sa spojil s PRACE SHAPE na výrobu rýchlejších plachetníc

“Použitie modelov turbulencie typu RANS – inovatívne prijatie metódy výpočtovej dynamiky tekutín (CFD) – umožnilo spoločnosti Juan Yacht Design odložiť potrebu experimentálnych testov v ťahových nádržiach, čo predstavuje kľúčovú konkurenčnú výhodu v náročnom odvetví.“

Spracovanie veľkých dátových sád

HPC umožňuje MSP efektívne spracovávať veľké objemy dát. To je dôležité napríklad pre analýzu zákazníckeho správania, predpovede dopytu a ďalšie dôležité oblasti, ktoré môžu viesť k lepšiemu rozhodovaniu.

Large-scale Indie Gaming Analytics (LIGA)

„Hlavným prínosom pre zákazníkov KUMO využívajúcich REC-ENG je, že nový nástroj podporí ich rozhodovací proces, pokiaľ ide o modely, ktoré sa majú zbierať a zdieľať. Tento nástroj posilní prepojenia medzi modelmi a preferenciami používateľov, ako aj medzi modelmi samotnými.“

Optimalizácia nákladov

Aj keď je implementácia HPC spojená s určitými investíciami, môže viesť k optimalizácii nákladov v dlhodobom horizonte. Automatizácia procesov a inovatívne postupy môžu znamenať menej času a zdrojov potrebných na dosiahnutie rovnakých výsledkov.

Dizajn a optimalizácia robustného ľahkého kompozitného bicykla OptiBike

“Riešenie OptiBike vedie k 80 % skráteniu času potrebného na navrhnutie a optimalizáciu bicykla, čo môže v súčasnosti trvať až 8 mesiacov. Okrem toho znižuje počet vyrobených prototypov o 75 %. Mať k dispozícii tento optimalizačný pracovný postup znamená, že IDEC je schopný udržať si náskok pred konkurenciou aj napriek obmedzeným zdrojom.”

Prispôsobiteľnosť a škálovateľnosť

HPC riešenia sú často flexibilné a schopné prispôsobiť sa meniacim sa potrebám MSP. Navyše, tieto technológie sú škálovateľné, čo znamená, že MSP môžu postupne rozširovať svoje kapacity podľa rastúcich požiadaviek.

Výskum a vývoj

HPC môže podporovať MSP v oblasti výskumu a vývoja, čo je kľúčový faktor pre inovácie a objavovanie nových možností v ich odvetví.

Vysokovýkonná výpočtová technika zvyšuje presnosť liečby rakoviny prsníka

„Technológia AÏDA má obrovský potenciál podporiť lekárov pri výbere liečby. V súčasnosti neexistujú žiadne podobné riešenia, a preto má AÏDA príležitosť stať sa prvým produktom na trhu, ktorý môže skutočne spôsobiť revolúciu v spôsobe liečby pacientov s rakovinou.“

Podpora pri rozhodovaní

Rýchlejšie a presnejšie výpočty umožňujú MSP získať lepšie informácie pre rozhodovacie procesy, čo vedie k lepším strategickým rozhodnutiam.

Využitie HPC pre AI a riešenia založené na hĺbkovom učení pre správu aktív

“Hlavným výsledkom tohto experimentu je vývoj „fabriky“ modelov založených na umelej inteligencii/hlbokom učení na podporu správy aktív. Prináša rigoróznosť a automatizáciu do modelov, ktoré usmerňujú lepšie investičné rozhodnutia a podporujú vytváranie nástrojov na riadenie rizík. Tieto nástroje následne prispievajú k stabilite celého systému a zníženiu rizík pre investorov, najmä v najnáročnejších trhových momentoch a scenároch, čím prekonávajú vyššie uvedené prekážky.”

Rozvoj odborných zručností

Implementácia HPC umožňuje MSP rozvíjať odborné zručnosti svojich zamestnancov v oblasti výpočtových technológií a moderných informačných technológií.

KONTAKTUJTE NÁS A RADI VÁM UKÁŽEME KONKRÉTNE PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH IMPLEMENTÁCIÍ
HPC V PODOBNÝCH MSP ALEBO VO VAŠOM KONKRÉTNOM ODVETVÍ.
PRE VIAC INFORMÁCIÍ O NAŠOM PORTFÓLIU SLUŽIEB,
KLIKNITE NA TLAČIDLO NIŽŠIE.