Prednášky

SÉRIA
Superpočítanie vo vede

Národné kompetenčné centrum v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV pripravuje pre všetkých záujemcov sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o vysokovýkonnom počítaní v rôznych vedných disciplínach. Pozvaní prednášajúci sú odborníkmi na využívanie HPC nástrojov vo svojich odboroch a od septembra 2021 sa s vami podelia o svoje vedomosti a skúsenosti.

Hoci jednotlivé témy budú prezentované neformálnym spôsobom a úvod do problematiky bude vysvetlený vždy názorne a jednoducho, nechceme len skĺznuť po povrchu. Aby sme sa mohli niektorým oblastiam venovať hlbšie, základné pojmy z architektúry počítačov, operačných systémov, programovacích jazykov, výpočtových metód a matematiky vysvetlíme v úvodných seminároch, prípadne v úvodnej časti jednotlivých prednášok.

Naším cieľom je priblížiť vám možnosti aplikácií vysokovýkonného počítania vo vedeckom výskume realizovanom výskumnými tímami Slovenskej Akadémie Vied, slovenských univerzít a to aj v kontexte svetového vývoja. Aj keď ste používateľom zakúpených programových balíkov, vedecké výpočty si bezpochyby vyžadujú aj znalosti metód modelovania a simulácií, základov programovania, operačných systémov a architektúry počítačov. Využívanie HCP nástrojov vo vede je skrátka multidisciplinárna problematika a touto sériou prednášok by sme chceli aspoň čiastočne kompenzovať fakt, že sa jej v kurikulách vysokých škôl nevenuje dostatok pozornosti.

Ak by ste mali záujem o prednášku na konkrétnu tému, dajte nám vedieť!

Semináre, ktorých súčasťou bude vždy aj diskusia s prednášajúcim hosťom, plánujeme organizovať každé dva týždne.

Sme veľmi radi, že zatiaľ naše pozvanie prijali zaujímaví hostia a tešíme sa na inšpiratívne prednášky a podnetné diskusie v uvoľnenej atmosfére pri káve a čaji na témy zahŕňajúce históriu a vývoj technológií, paralelizácia, operačné systémy, distribuované počítanie aj chemické modelovanie 2D systémov, či predpoveď počasia.

AKO nás môžete sledovať:

  • naživo v budove Výpočtového strediska v areáli SAV na Patrónke. Je potrebné sa zaregistrovať, keďže počet účastníkov je obmedzený. Počas prednášok je potrebné dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia. Momentálne je podujatie v kategórii pre plne zaočkované osoby.
  • cez Facebook online stream, na sledovanie prednášok online nie je potrebná registrácia.

Prednášky

26 Okt
17:00
Vývoj technológií a architektúr počítačov – od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače
Martin Šperka
Múzeum počítačov, Centrum spoločných činností SAV
Prezentácia stručne sumarizuje hlavné etapy urýchľovania výpočtov vplyvom vývoja technológií a architektúr od elektrónkových počítačov so sériovými ALU po masívne paralelné architektúry s miliónmi mikroprocesorov v systémoch na čipe obsahujúcich miliardy tranzistorov.
9 Nov
17:00
Operačné systémy v multiprocesorových klastroch
Dušan Bernát
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Prednáška bude zameraná na vysvetlenie základných pojmov, princípov a problémov v operačných systémoch s ohľadom na architektúry s mnohými procesormi. Základné oblasti zahŕňajú: procesy a vlákna, plánovanie procesov v prostredí symetrického multiprocessingu, meranie zaťaženia systému, alokácia pamäte a klastrové súborové systémy.
23 Nov
17:00
Krátky návod ako paralelizovať program
Jaroslav Suchánek
Biomedicínske centrum SAV
Prednáška upozorní na pár najdôležitejších aspektov ukážkových programov a analýz uverejnených na web-stránkach http://www.jsf.name/lectures.html a https://chipster.csc.fi. Budú to napr.: MS Visual Studio Community a MS MPI. C/C++: direktívy preprocesora pre multiplatformové programovanie, parametre funkcií volané hodnotou, referenciou a dereferenciou, smerníky, dynamické alokovanie pamäte, triedy, zásobníky pre lepšiu komunikáciu medzi procesmi, iterátory, atď. MPI: adresná a kolektívna komunikácia. Genetické algoritmy. Chipster: rýchly úvod do bioinformatiky. Uvedieme užitočné učebnice, hyperlinky a rady pre začiatočníkov.
7 Dec
17:00
Federatívne distribuované počítanie
Ladislav Hluchý
Ústav informatiky SAV
V súčasnosti zaznamenávame vďaka výkonným serverom a veľkým dátovým úložiskám značný pokrok v distribuovanom počítaní, kde sa dá dosiahnuť vysoký výkon spracovania (desiatky PFLOPS). Ešte v nedávnej minulosti sme boli svedkami budovania počítačových klastrov z osobných počítačov, neskôr už z výkonných serverov a dátových úložísk. Od roku 2000 bol veľký „boom“ v budovaní distribuovaných infraštruktúr na báze gridu aj s distribuovaným operačným systémom. Pri zrode cloudových technológií nadobudlo distribuované počítanie nový rozmer. IT spoločnosti ako Google, Amazon, Microsoft, IBM, ATOS začali ponúkať svoje technológie. Vzhľadom na to, že by sa výskumníci mohli dostať do tzv. vendor lock stavu, tak v rámci podpory EK sa začali budovať federatívne cloudové infraštruktúry, kde jednotlivé národné cloudové infraštruktúry sa môžu pripájať do spoločnej federácie. Výskumníci tak môžu svoje náročné výpočty spúšťať v infraštruktúre, ktorá nebude klásť technologické obmedzenia.
21 Dec
17:00
Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla
Ivan Štich
Fyzikálny ústav SAV
Prof. Štich je partner TREX – Európske centrum pre exascale computing (projekt HORIZON 2020). Príspevok bude venovaný výpočtovým metódam kvantového Monte Carla za ktoré bola v roku 2020 udelená Nobelova cena za fyziku a ktoré sa dobre hodia pre exascale computing. Súčasťou bude aj ukážka výpočtov, ktoré na ich generovanie potrebovali 30 miliónov hodín jadra (core hours).