Prednášky

SÉRIA
Superpočítanie vo vede

Pokračujeme v letnom semestri! Národné kompetenčné centrum v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach. Časť nadväzujúcich prednášok sa bude venovať aplikáciám strojového učenia a umelej inteligencie. Prídite si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

Naším cieľom je priblížiť vám možnosti aplikácií vysokovýkonného počítania – využitia superpočítačov – vo vedeckom výskume realizovanom nielen výskumnými tímami Slovenskej Akadémie Vied, slovenských univerzít a to aj v kontexte svetového vývoja. Aj keď ste používateľom komerčných programových balíkov, vedecké výpočty si bezpochyby vyžadujú aj znalosti metód modelovania a simulácií, základov programovania, operačných systémov a architektúry počítačov. Využívanie HCP nástrojov vo vede je skrátka multidisciplinárna problematika a touto sériou prednášok by sme chceli aspoň čiastočne kompenzovať fakt, že sa jej v kurikulách vysokých škôl nevenuje dostatok pozornosti.

Ak by ste mali záujem o prednášku na konkrétnu tému, dajte nám vedieť!

Semináre, ktorých súčasťou bude vždy aj diskusia s prednášajúcim hosťom, sa konajú každé dva týždne.

Sme veľmi radi, že zatiaľ naše pozvanie prijali zaujímaví hostia a tešíme sa na inšpiratívne prednášky a podnetné diskusie v uvoľnenej atmosfére pri káve a čaji.

AKO nás môžete sledovať:

Prednášky sa konajú v hybridnom formáte, je možné sa ich zúčastniť prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v režime OP. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri registrácii na mieste je potrebné uviesť kontaktný email a telefónne číslo pre prípad nutnosti epidemiologického vyšetrovania.

  • prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v areáli na Patrónke – podmienkou je registrácia!
  • naživo na Facebook stránke Centra spoločných činností. Registrácia nie je potrebná.
  • zo záznamu na Facebooku alebo YouTube Centra spoločných činností.

Vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu a opatrenia vás o formáte konania jednotlivých prednášok budeme informovať najneskôr 5 dní pred konkrétnym podujatím. Informácie nájdete na našej stránke, sociálnych sieťach a všetkých zaregistrovaných na F2F prednášky budeme kontaktovať mailom.

Prednášky

15 Feb
17:00
Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla
Ivan Štich
Fyzikálny ústav SAV

Prof. Štich je partner TREX – Európske centrum pre exascale computing (projekt HORIZON 2020). Príspevok bude venovaný výpočtovým metódam kvantového Monte Carla za ktoré bola v roku 2020 udelená Nobelova cena za fyziku a ktoré sa dobre hodia pre exascale computing. Súčasťou bude aj ukážka výpočtov, ktoré na ich generovanie potrebovali 30 miliónov hodín jadra (core hours).
1 Mar
17:00
Využitie HPC v operatívnej predpovedi počasia na Slovensku
JOZEF VIVODA
Slovenský hydrometeorologický ústav

SHMU prevádzkuje HPC od roku 2004. Primárnou aplikáciou je model ALADIN, vyvíjaný v rámci medzinárodných konzorcií ALADIN a v súčasnosti ACCORD. Táto aplikácia obsahuje hydridný paralelizmus (kombinácia OpenMP, MPI) s možnosťou nastaviť dĺžku vektora vnutorných cyklov, takže je vhodná pre vektorové a aj pre skalárne architektúry. V prezentácii poskytneme prehľad o vývoji HPC v oblasti meteorológie na Slovensku. Poukážeme ako na tom SHMÚ je v porovnaní s inými meteorologickýcmi službami v EÚ. Vysvetlíme špecifické požiadavky na HPC z hľadiska operatívnej prevádzky modelu ALADIN. V závere predstavíme naše predstavy ohľadne budúceho využívania HPC v meteorológii na Slovensku.
15 Mar
17:00
Úvod do umelých neurónových sietí a evolučných algoritmov
IVAN SEKAJ
Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU

Prezentácia definuje  pojmy biologický a matematický neurón, neurónové siete a ich učenie, vybrané architektúry umelých neurónových sietí (UNS) a aplikácie UNS, neuromorfné výpočtové technológie, evolučné algoritmy (EA), genetický algoritmus, bio-inšpirované algoritmy, paralelizácia EA a HPC a stručne vysvetlí ich princípy.
29 Mar
17:00
Hlboké učenie a jeho základné aplikácie pre počítačové videnie
Andrej Lúčny
Katedra informatiky FMFI UK

Keď používame nejaký model hlbokého učenia, pochopiť ako a prečo funguje je na základe jeho architektúry takmer nemožné. Na to potrebujeme poznať históriu ako a cez aké verzie sa k danej architektúre výskumníci dopracovali. V prednáške zhrnieme základné míľniky tejto histórie, počnúc  perceptrónom a končiac prvými úspešnými hlbokými neurónovými sieťami. Pritom uvedieme základné myšlienky, ktoré za týmito míľnikmi stáli: od univerzálneho aproximátora cez konvolučné siete, autoenkódery, plne konvolučné siete po hlboké siete s typickými stavebnými prvkami (dropout, ReLU, batch normalization, reziduálne spojenia), metrické chybové funkcie a transformery. Vysvetlíme čím sa hlboké neurónové siete líšia od klasických. Spomenieme aj akú úlohu zohrali pri ich rozvoji lepšie výpočtové možnosti.
12 Apr
17:00
Úvod do aplikácií zložitých výpočtov v medicíne
Zuzana Černeková, Peter Bluska
Oddelenie počítačovej grafiky a videnia, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK, Rádiológia s.r.o.

V medicíne v posledných rokoch pozorovať exponenciálny nárast dát a ich spracovanie vyžaduje čoraz sofistikovanejšie systémy. V prvej časti prezentácie budú vykreslené potreby a problémy súčasnej medicíny s dôrazom na oblasť rádiológie, aké nástroje sú už k dispozícii využívajúce umelú inteligenciu a aký je systém zberu anotovaných dát pre potreby neurónových sietí. V druhej časti sa oboznámime so spôsobom použitia neurónových sietí na vývoj algoritmov rozoznávajúcich diagnózy v rádiologických snímkoch.
26 Apr
17:00
Využitie ML/AI pre aplikácie v chemii – potenciálne liečivá na Covid-19
Marián Gall
CSČ SAV – Výpočtové stredisko

Ako môžeme transformovať štruktúru molekúl do formy, ktorej rozumejú neurónové siete? V tejto prednáške chceme sumarizovať našu snahu o nahradenie výpočtovo náročného „dokovania“ molekúl do kavity cieľového proteínu metódami strojového učenia a neurónových sietí. Cieľovým proteínom v našej štúdii je 3CLpro SARS-CoV-2 (6WQF), ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri replikácii vírusu SARS-CoV-2. Ako úspešné sú tieto metódy pri preselekcii veľkých databáz liečiv na vyber potenciálnych liečiv na covid-19?
10 Maj
17:00
Aktuálne problémy reinforecment learningu
Michal Chovanec
Tachyum

Reinforcement learning (učenie odmenou a trestom) – čo to je a ako to ako funguje, vrátane ukážok. Hlavné body prednášky budú:
  • Kľúčové úspechy v úlohach : Atari, GO, Hide and seek a ukážky vzniku deep reinforcement learning a AlphaGO.
  • Problém explorácie : riedke odmeny, ako napr. v úlohách : Montezuma’s revenge,  Hide and seek. Ako „efektívne“ preskúmavame stavový priestor.
  • Omyly a pochybné publikácie – zhrnutie pokusov a omylov, ako informácia pre tých, ktorí sa budú tejto oblasti venovať, aby sa im vyhli.
  • Záver – ukážeme, čo sa v súčasnosti rieši, odkazy na knihy a overené materiály
24 Maj
17:00
Prirodzená a umelá inteligencia
TOMÁŠ HromÁdka
Neuroimonulogický ústav SAV
Aké sú podobnosti a rozdiely medzi inteligenciou vlastnou biologickým systémom a umelou inteligenciou? Snaha o modelovanie procesov prebiehajúcich v mozgu bola jednou z inšpirácií pre rozvoj umelej inteligencie. Povieme si niečo o tom, ako prebieha spracovanie informácií v živom mozgu, do akej miery je takáto inšpirácia umelej inteligencie použiteľná a ospravedlniteľná a kde sa oba typy inteligencií rozchádzajú.