Prieskum HPC na Slovensku

  Zapojte sa do celoslovenského prieskumu kompetencií a potrieb v oblasti HPC a využívania HPC+ riešení, realizovanom Národným kompetenčným centrom (NCC) pre HPC. Dotazník obsahuje okrem 6 zakladných otázok aj 6 doplňujúcich otázok a jeho vyplnenie vám zaberie približne 15 minút.

  Čo je to HPC?

  Pod HPC (High-Performance Computing = vysokovýkonné počítanie) rozumieme náročné výpočty a simulácie vyžadujúce výpočtovú kapacitu výrazne prevyšujúcu to, čo dokážu poskytnúť bežné počítače. HPC+ technológie, okrem typických HPC aplikácií, zahŕňajú aj nástroje umelej inteligencie, strojového učenia a vysokovýkonnej dátovej analytiky. Počas vypĺňania sme vám k dispozícii a radi vám s odpoveďami pomôžeme, či vysvetlíme podrobnosti.

  Ako vám HPC dokáže pomôcť?

  HPC je už dnes užitočným nástrojom umožňujúcim rozvoj inovácií v priemysle, zvyšovanie produktivity a poskytujúcim firmám konkurenčnú výhodu. Otvára cestu napríklad k presnejšiemu dizajnu komplexných súčiastok a dielov, efektívnej kontrole kvality, zrýchleniu procesu uvedenia na trh a úspore materiálov a času, ktoré môžu byť využité na ďalší výskum a vývoj. HPC riešenia sú aktuálne čoraz dostupnejšie, akademické výskumné tímy, ale aj malé a stredné podniky či priemyselné spoločnosti využívajú vlastnú infraštruktúru, alebo verejne prístupné cloudové služby.

  Úspešné príklady použitia HPC riešení v biznise v rámci programu FF4EuroHPC si môžete pozrieť TU.

  Prečo vyplniť krátky prieskum NCC?

  Informácie z prieskumu použijeme na zefektívnenie našich bezplatných služieb pre malé a stredné podniky, akademické výskumné tímy a verejnú správu, medzi ktoré patria konzultácie a poradenstvo, vzdelávacie kurzy, podpora pri realizácií pilotných projektov a testovací prístup k infraštruktúre.

  Naším cieľom je aj sprostredkovanie spolupráce medzi expertmi v rôznych oblastiach a disciplínach a záujemcami o adopciu týchto riešení - tzv. "marketplace". NCC marketplace bude prostriedkom na transfer vedomostí a skúseností a zároveň príležitosťou pre rozvoj spolupráce medzi jednotlivými sektormi. NCC bude vystupovať v roli sprostredkovateľa tak, že na základe požiadavky záujemcu vyberie a osloví vhodných expertov a následne s nimi umožní kontakt (striktne podľa zásad ochrany osobných údajov - tzn. nebude poskytovať žiadne kontaktné údaje tretím stranám bez písomného súhlasu).

  Dajte nám vedieť o potrebách vašej firmy či výskumného tímu do budúcna a pomôžte nám zmapovať potreby v tomto smere na Slovensku.

  Sektor - vyberte:

  1. Zaoberá sa vaša spoločnosť / inštitúcia aj výskumom a vývojom?

  Výskum a vývoj (R&D) je dôležitý pre vývoj, dizajn a optimalizáciu produktov. Umožňuje prichádzať s inovatívnymi produktmi alebo ich funkciami a tak zvyšovať hodnotu firmy/spoločnosti. (Ak vypĺňate dotazník za akademickú skupinu/inštitúciu, zvoľte prvú možnosť.)

  2. Mali by ste záujem využiť transfer vedomostí a zručností medzi akademickým, verejným a súkromným sektorom?

  Zmapovaním slovenského ekosystému chceme identifikovať expertov z rôznych oblastí a disciplín využívajúcich HPC nástroje. NCC (Národné kompetenčné centrum) bude následne sprostredkovať a podporovať spoluprácu medzi týmito expertmi a záujemcami zo všetkých sektorov a to formou projektov, workshopov alebo individuálneho poradenstva.
  NCC sa striktne riadi zásadami ochrany osobných údajov a tieto neposkytuje tretím stranám bez ich aktívneho súhlasu - pozri dokument GDPR.

  3. Využíva vaša spoločnosť / oddelenie / skupina simulácie vo výrobe alebo v iných procesoch?

  Využitie aplikácií, ktoré simulujú napr. fyzikálne vlastnosti / procesy. Možnosť otestovať procesy alebo vlastnosti výrobkov virtuálne môže znamenať výraznú úsporu zdrojov.

  4. Využíva vaša spoločnosť / oddelenie / skupina nástroje umelej inteligencie alebo strojového učenia?

  Nástroje strojového učenia umožňujú natrénovať aplikácie na rozoznávanie vzorov a s využitím superpočítača získať rýchlejšie a presnejšie informácie z dostupných dát. Tento prístup môže pomôcť napríklad pri optimalizácii výrobných procesov, kontrole kvality a pod.

  5. Využíva vaša spoločnosť / oddelenie / skupina nástroje na spracovanie a analýzu veľkých objemov dát?

  High-preformance data analytics = využitie pokročilých paralelných softvérov na superpočítačoch na rýchlu analýzu veľkých objemov dát.

  6. Označte hlavné bariéry používania alebo rozšírenia používania nástrojov vysokovýkoného počítania, s ktorými sa vo vašej spoločnosti / inštitúcii stretávate - môžete označiť viaceré možnosti:

  Nasledujúce, technickejšie zamerané otázky sa týkajú najmä používateľov HPC. Ak sú pre vás irelevantné, môžete ich jednoducho preskočiť. Ak by ste potrebovali pomôcť s vyplnením, neváhajte nás kontaktovať. Postačí, ak na odpovede použijete svoj kvalifikovaný odhad!

  Tech 1. Akú infraštruktúru na simulácie/ HPDA/ AI/ML využíva vaša spoločnosť / oddelenie / skupina?  V budúcnosti plánujeme využívať  Tech 2. Aké sú vaše potreby vzhľadom na zabezpečenie dát?  Tech 3. Aké sú odhadom vaše potreby vzhľadom na objem dát potrebných pre typický výpočet:

  Tech 4. Koľko CPU jadier bežne využívate, resp. budete odhadom využívať pri simuláciách, resp. HPDA/ AI/ML výpočtových úlohách?

  Výhľad do budúcnosti  Tech 5. Používa vaša spoločnosť / oddelenie / skupina výpočtové akcelerátory?

  Výhľad do budúcnosti

  Vyberte typ


  Tech 6. Ako expert v niektorej z HPC+ oblastí, boli by ste ochotný poskytnúť "know-how", podeliť sa s vedomosťami a skúsenosťami so záujemcami z akademického, súkromného či verejného sektora?

  Zmapovaním slovenského ekosystému chceme identifikovať expertov z rôznych oblastí a disciplín využívajúcich HPC nástroje. NCC bude následne sprostredkovať spoluprácu a transfer vedomostí medzi týmito expertmi a záujemcami zo všetkých sektorov, či už vo forme projektov, workshopov alebo individuálneho poradenstva.
  NCC sa striktne riadi zásadami ochrany osobných údajov a tieto neposkytuje tretím stranám bez ich aktívneho súhlasu - pozri dokument GDPR.

  Ďakujeme za vyplnenie prieskumu.