Kategórie
Všeobecné

Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska

Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska

S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.

Spoločné ciele a vízie

Naším spoločným cieľom je zvyšovať povedomie a podporovať adopciu HPC technológií medzi slovenskými klastrami, ktoré združujú podniky, výskumné inštitúcie a akademickú sféru. V spolupráci s ÚKS budeme organizovať podujatia, školenia a informačné kampane, ktoré poskytnú členom klastrov potrebné znalosti a nástroje na využitie HPC v ich aktivitách.

Ako spolupracujeme

V rámci tejto spolupráce bude NCC pravidelne zdieľať informácie o svojich aktivitách, školeniach a službách, ktoré sú relevantné pre členov a partnerov ÚKS. ÚKS zase využije svoje komunikačné kanály na informovanie svojich členov o týchto príležitostiach a prepojí podniky pripravené na využitie HPC technológií s NCC. Členovia ÚKS tiež môžu získať prístup k odbornej pomoci a podpore pri rôznych výskumných alebo vývojových projektoch.

Veríme, že toto partnerstvo výrazne prispeje k rozvoju inovačného ekosystému na Slovensku a pomôže členom klastrov stať sa konkurencieschopnejšími na globálnom trhu.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a mnohé spoločné projekty, ktoré nás čakajú!


Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska 30 máj - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 máj - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 máj - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.
Kategórie
Všeobecné

NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop

NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop

V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.


Workshop začal registráciou a privítaním účastníkov, po ktorom nasledovala prezentácia projektu kompetenčných centier EuroCC 2. Lektor Klemens Noga z Cyfronetu, HPC centra v Krakowe, predstavil poľský HPC ekosystém a možnosti pre používateľov v oblasti výpočtovej chémie.

Počas prvého dňa sa lektor zameral na praktické aspekty nastavenia ORCA na HPC systémoch. Účastníkom priblížil nastavenie a fungovanie HPC klastrov, best practices pre inštaláciu ORCA a nástroj SLURM, ktorý slúži pre manažment výpočtových úloh. Účastníci boli oboznámení so štruktúrou a syntaxou vstupných súborov potrebných pre základné kvantové chemické výpočty, ako sú single-point výpočty energie, resp. vlastností a optimalizácia geometrie. Zaoberali sa aj analýzou výstupov, extrakciou užitočných informácií a vizualizáciou výsledkov pre ich lepšiu interpretáciu a prezentáciu.

Druhý deň začal pokročilejšími možnosťami výpočtov v ORCA. Účastníci sa naučili, ako nastaviť výpočty vibračných frekvencií, relativistických korekcií a spektroskopických vlastností. Lektor sa zameral aj na vysvetlenie metrík škálovateľnosti, stratégie na zlepšenie výkonu a efektívnosti paralelných výpočtov na HPC systémoch, ktoré si účastníci vzápätí prakticky vyskúšali. Popoludí sa účastníci venovali výpočtom redox potenciálov a prešli prípadovými štúdiami pripravenými podľa ich vlastných podkladov. Posledná časť workshopu sa zaoberala riešením problémov pri výpočtoch a zdieľaním najlepších postupov na maximalizáciu efektívnosti a presnosti výpočtov v ORCA.

Súčasťou programu bola aj prehliadka superpočítača Devana vo Výpočtovom stredisku SAV. Podujatie poskytlo účastníkom základné znalosti a zručnosti pre prácu s balíkom ORCA v oblasti kvantovo-chemických výpočtov na HPC systémoch. Veríme, že workshop bol pre účastníkov prínosom a pomohol im v ich práci na vlastných výskumných projektoch. Balík ORCA je súčasťou softvérového vybavenia systému Devana a jeho licencia je voľne dostupná pre všetkých akademických používateľov.

Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska 30 máj - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 máj - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 máj - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.
Kategórie
Všeobecné

MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO

MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO

Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať online v dňoch 19. – 21. júna 2024.

Kurz ponúka komplexný program navrhnutý tak, aby pokrýval hlavné funkcie kódu Quantum ESPRESSO. Dôraz sa kladie na praktický rozvoj zručností. Počas kurzu budete mať možnosť oboznámiť sa nielen s teóriou, ale získať aj praktické skúsenosti. Cieľová skupina je začiatočníkov po mierne pokročilých. Cieľom je vybaviť účastníkov základnými vedomosťami a zručnosťami potrebnými na efektívne využívanie Quantum ESPRESSO vo výskume a akademickej činnosti.

Podujatie je určená pre účastníkov s vedomosťami z oblasti fyziky či chémie (fyzika kondenzovaného stavu), ktorí majú záujem naučiť sa používať Quantum ESPRESSO.

Kurz má pokryť hlavné funkcie kódu a poskytnúť základné užívateľské zručnosti, ako je kompilácia a jednoduché skriptovanie.

Viac informácií o podujatí

Registrácia


Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska 30 máj - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 máj - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 máj - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.
Kategórie
Calls-Current Všeobecné

Devana: Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24

Devana: Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24

Výpočtové stredisko SAV a Národné superpočítačové centrum otvarujú druhú tohtoročnú Výzvu na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24. Projekty je možné podávať kontinuálne, pričom počas roka sú štandardne 3 termíny uzávierky, po ktorej sa uskutoční hodnotenie dovtedy podaných žiadostí. O prístup je možné požiadať výhradne prostredníctvom používateľského portálu register.nscc.sk.

Štandardný prístup k vysokovýkonným výpočtovým prostriedkom je otvorený pre všetky oblasti vedy a výskumu a to predovšetkým pre projekty väčšieho rozsahu. Tieto projekty by mali preukázať excelentnosť v danej oblasti a jasný potenciál priniesť inovatívne riešenia súčasných spoločenských a technologických výziev. V žiadosti je potrebné demonštrovať efektívnosť a škálovateľnosť navrhovaných výpočtových postupov a metód v HPC prostredí. Potrebné dáta o výkone a parametroch zvažovaných algoritmov a aplikácií je možné získať v rámci Prístupu pre testovanie a benchmarking.

Alokácie sa udeľujú na jeden (1) rok s možnosťou požiadať o pokračovanie, ak je to potrebné. Prístup je bezplatný za predpokladu splnenia všetkých náležitostí definovaných v Podmienkach výzvy. Podané projekty vyhodnocuje po technickej stránke interný tím VS SAV a NSCC a kvalitu vedecko-výskumnej časti hodnotia vždy dvaja nezávislí externí hodnotitelia.

Dátum otvorenia výzvy: 6.5.2024
Uzávierky pre žiadosti: 31.5. 2024, 17:00 CET
Termín pre notifikácie o vyhodnotení projektu: Do 2 týždňov od uzávierky.
Termín začiatku čerpania pridelenej alokácie: najneskôr 17. 6. 2024

Oprávnení žiadatelia: O štandardný prístup k HPC môžu žiadať vedci a výskumníci zo slovenských verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, ako aj z organizácií verejnej a štátnej správy a súkromných podnikov registrovaných v Slovenskej republike. Prístup je poskytovaný výhradne pre civilný a nekomerčný open-science výskum a vývoj. Záujemcovia zo súkromných spoločností musia najskôr kontaktovať Národné kompetenčné centrum pre HPC.

Maximálne trvanie projektov: 1 rok

Celková dostupná alokácia vo výzve: 26 M CPU core-hodín a 1.5 M GPU core-hodín (92k GPU hodín)

Dostupné systémy: HPC systém Devana, univerzálny CPU modul a akcelerovaný GPU modul

Očakávané výstupy projektov:

  • záverečná správa do 2 mesiacov od ukončenia projektu (bez predĺženia)
  • peer-review a iné publikácie v domácich a zahraničných vedeckých periodikách s uvedením poďakovania v predpísanom znení reportované prostredníctvom používateľského portálu
  • aktívna účasť na slovenskej HPC konferencii organizovanej koordinátorom tejto výzvy (poster, iný príspevok)
  • v prípade oslovenia koordinátorom tejto výzvy informácia o realizovanom projekte (interview, článok do HPC časopisu a iné)
Kategórie
Všeobecné

EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference na Slovensku

EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference na Slovensku

V malebnom prostredí Vysokých Tatier sa členovia Európskych národných kompetenčných centier a Centier excelentnosti stretli počas EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference, aby diskutovali o vývoji v projekte a ukázali doteraz dosiahnutý pokrok.

Prvá sekcia odštartovala v pondelok 22. apríla srdečným privítaním zo strany tímu projektového manažmentu a lokálnych organizátorov zo Slovenského kompetenčného centra pre vysokovýkonné počítanie. Diskutovalo sa o nedávnom vývoji a informáciách z prvého hodnotenia projektu. Súčasťou podujatia bola identifikácia synergií medzi kompetenčnými centrami (NCC) a centrami excelentnosti (CoE). Národné kompetenčná centra a centra excleentosnti mali príležitosť na vytvorenie základov pre spoločné aktivity a výmenu skúsenosti a vedomosti. Diskusie neboli iba teoretické, boli to praktické návrhy na posilňovanie kohézie a maximalizáciu spolupráce v rámci ekosystému EuroCC 2.

Druhý deň bol zameraný na praktické záležitosti financovania, kompetencií a strategického plánovania. Workshopy o rozpočtových pravidlách s CASTIEL 2 a diskusie o kompetenciách NCC a CoE poskytli cenné poznatky o finančnom a intelektuálnom základe potrebnom pre udržateľný rast.

Konferencia bola dôkazom rozmanitosti komunity EuroCC 2. Od tematických klastrov po prístup k priemyslu a základy vzdelávania sa účastníci venovali konkretným detailom v týchto oblastiach a vytvárali spojenia a základy pre budúce spolupráce.

Účastníci mali tiež možnosť zúčastniť sa exkurzie okolo jazera Štrbské pleso a posilniť kamarátske vzťahy a neformálne väzby mimo konferenčných miestností.


Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska 30 máj - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 máj - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 máj - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.
Kategórie
Všeobecné

Nová spolupráca a komplexnejšia ponuka pre slovenské firmy

Inovačné centrum INOVIA a Národné kompetenčné centrum pre HPC: Nová spolupráca a komplexnejšia ponuka pre slovenské firmy

V Národnom kompetenčnom centre pre HPC sa tešíme z nášho nového partnerstva s Inovačným centrom INOVIA v Žiline. Toto spojenie predstavuje významný míľnik v misii NCC pre HPC propagovať a podporovať adopciu vysokovýkonných výpočtových technológií naprieč slovenskými regiónmi a hospodárskymi sektormi. Využitie takýchto pokročilých digitálnych technológií je vo svete čoraz bežnejšie, napríklad pri pokročilých numerických simuláciách, spracovaní veľkých objemov dát a tiež pri vývoji modelov umelej inteligencie.

INOVIA sa stala prvým ambasádorom NCC pre HPC, a spoločnými silami sa budeme snažiť zvyšovať povedomie o užitočnosti HPC nástrojov a ich prínosoch pre inovácie nielen vo vede a priemysle, ale v malých a stredných podnikoch.

NCC pre HPC bude poskytovať znalosti a know-how širšej komunite prostredníctvom workshopov a školení. Klienti INOVIA tiež môžu získať prístup k odbornej pomoci a podpore pri rôznych výskumných alebo vývojových projektoch.

Tešíme sa na spoločné projekty a spoluprácu a veríme, že kombináciou našich silných stránok pomôžeme slovenským firmám v digitalizácii a inováciách! Ak máte akékoľvek otázky alebo záujem o viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.


Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska 30 máj - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 máj - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 máj - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.
Kategórie
Všeobecné

Možnosti využitia HPC pre MSP

Možnosti využitia HPC pre MSP

Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), čím sa otvorili nové horizonty pre spoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.

Cieľom podujatia bolo stretnutie s expertmi z NCC, počas ktorého mali účastníci jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o výhodách a možnostiach využitia vysokovýkonného počítania vo svojom podnikaní. Firmy mali možnosť zoznámiť sa s tým, ako môžu moderné technológie a vysokovýkonná výpočtová technika pomôcť zefektívniť výpočtové procesy a spracovanie dát. Predstavené boli úspešné projekty spoluprác z portfólia NCC, ktoré demonštrovali reálne prínosy HPC pre vybrané podniky.

Služby Národného kompetenčného centra pre HPC predstavila Lucia Demovičová, ktorá vedie NCC a zameriava sa na spoluprácu s malými a strednými podnikmi, a Michal Pitoňák, expert na mapovanie HPC ekosystému a implementáciu pilotných projektov. Účastníci mali príležitosť diskutovať s odborníkmi svoje špecifické potreby ako aj otvoriť možnosti budúcich spoluprác.

Odborníci taktiež informovali o možnostiach, dostupnosti a podmienkach využitia HPC služieb na Slovensku a v Európe. Prínosnou informáciou bola možnosť využitia testovacej alokácie HPC zdrojov a zapojenia sa podnikov do bezplatných pilotných projektov, čo predstavuje zaujímavú príležitosť adopcie HPC pre MSP bez nutnosti veľkých počiatočných investícií. Súčasťou podujatia bola prehliadka superpočítača Devana, ktorá účastníkom poskytla unikátny pohľad do sveta vysokovýkonných výpočtov.


Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska 30 máj - Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.
NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop 23 máj - V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.
MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO 20 máj - Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. - 21. jún 2024.
Kategórie
Calls-Current Všeobecné

EuroHPC JU: Prístup k superpočítačom pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočtyEuroHPC JU:

EuroHPC JU: Prístup k superpočítačom pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty

EuroHPC zverejnilo nový typ výzvy Access Call for AI and Data-Intensive Applications. Výzva je určená pre priemyselné organizácie, malé a stredné podniky (SME), začínajúce firmy aj subjekty verejného sektora, ktoré potrebujú prístup k superpočítačovým zdrojom, a to pre aplikácie umelej inteligencie a pre dátovo náročné výpočty.

Táto výzva si kladie za cieľ podporovať etickú umelú inteligenciu, strojové učenie a všeobecne dátovo náročné výpočtové aplikácie, s dôrazom najmä na základné modely a generatívnu umelú inteligenciu (napríklad vývoj veľkých jazykových modelov).

Dátum otvorenia výzvy: 5.03.2024
Uzávierky pre žiadosti: 15.04.2024

Dostupné systémy:

Viac informácií

Kategórie
Calls-Current Všeobecné

EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024

EuroHPC JU Call for Proposals for Benchmark Access 2024

Cieľom výziev EuroHPC JU Benchmark Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím možnosti otestovať svoje aplikácie na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale či Regular Access.

Výzva EuroHPC Benchmark je určená na testy škálovateľnosti kódu a na testovanie AI aplikácií. Tieto výsledky máju byť zahrnuté do návrhu v budúcej výzve EuroHPC Extreme Scale a Regular Access. Maximálna doba pridelenia prístupu k infraštruktúre je tri mesiace.

Dátum otvorenia výzvy: 1.12.2023
Uzávierky pre žiadosti: 1.04.2024 (11:00 CET), 1.05.2024 (11:00 CET) 1.06.2024 (11:00 CET), 1.07.2024 (11:00 CET), 1.08.2024 (11:00 CET), 1.09.2024 (11:00 CET), 1.10.2024 (11:00 CET), 1.11.2024 (11:00 CET), 1.12.2024 (11:00 CET)

Dostupné systémy:

Viac informácií

Kategórie
Calls-Current Všeobecné

EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024

EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access 2024

Cieľom výziev EuroHPC JU Development Access je podporiť výskumníkov a vývojárov HPC aplikácií poskytnutím príležitosti pre vývoj, testovanie a optimalizáciu aplikácii na EuroHPC Pre-exascale a Petascale systémoch ešte pred podaním žiadosti o Extreme Scale alebo Regular Access. Výzva EuroHPC Development je určená pre projekty zamerané na vývoj a optimalizáciu kódu a algoritmov a na vývoj aplikačných metód AI.

Výzva je určená pre výskumné projekty z akademickej obce a priemyslu a iniciatív financovaných z verejných či súkromných zdrojov, ako sú napríklad centrá excelentnosti alebo kompetenčné centrá. Alokačné obdobie je jeden rok a je obnoviteľné maximálne dvakrát.

Dátum otvorenia výzvy: 1.12.2023
Uzávierky pre žiadosti: : 1.04.2024 (11:00 CET), 1.05.2024 (11:00 CET) 1.06.2024 (11:00 CET), 1.07.2024 (11:00 CET), 1.08.2024 (11:00 CET), 1.09.2024 (11:00 CET), 1.10.2024 (11:00 CET), 1.11.2024 (11:00 CET), 1.12.2024 (11:00 CET).

Dostupné systémy:

Viac informácií