Kategórie
Success-Stories Všeobecné

Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok

Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok

Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov. Vzhľadom na rozsah a zložitosť týchto úloh rastie potreba automatizovať extrakciu budov pomocou techník hlbokého učenia, ktoré ponúkajú vyššiu presnosť a efektívnosť pri spracovaní veľkých geopriestorových dát.

Ilustračný obrázok

V súčasnosti, väčšina najmodernejších segmentačných modelov hlbokého učenia poskytuje výstup iba v rastrovej forme. Avšak GIS často potrebujú dáta vo vektorovej forme. Jednou z metód, ktorá dokáže generovať dáta vo vektorovej forme, je Frame Field learning. Táto metóda generuje okrem segmentačnej masky aj frame field pole, ktoré obsahuje štrukturálne informácie o objektoch, ktoré sa následne využívajú v procese vektorizácie.

Modely Frame Field learningu sú trénované metódou “s učiteľom” (z angl. “supervised learning”), ktorá potrebuje veľké množstvo anotovaných dát. Na získanie takéhoto množstva kvalitných dát je potrebná manuálna ľudská práca, ktorá však môže byť zdĺhavá a nákladná. Jednou z metód, ktorá môže znížiť závislosť od anotovaných dát, je “učenie s čiastočným učiteľom”, resp. “čiastočne riadené učenie“ (z angl. “semi-supervised learning”). Tento prístup učenia využíva nielen anotované dáta, ale aj množinu neanotovaných dát.

Cieľom tejto spolupráce medzi Národným kompetenčným centrom pre HPC a Geodeticca Vision s.r.o. bolo identifikovať, implementovať a vyhodnotiť vhodnú metódu učenia s čiastočným učiteľom pre Frame Field learning.

Metódy
Frame Field learning

Hlavnou myšlienkou Frame Field learning [1] metódy je pomôcť vektorizačnému algoritmu vyriešiť nejednoznačné prípady pri vektorizácii, ktoré sú spôsobené diskrétnou pravdepodobnostnou segmentačnou mapou (výstup zo segmentačného modelu), a to pridaním tzv. frame fields poľa (viď. Obrázok 1) ako ďalšieho výstupu z neurónovej siete, reprezentujúceho geometrické charakteristiky budov.

Frame field pole

Frame field je vektorové pole rádu 4, čo znamená, že každému bodu v rovine priradí 4 smerové vektory. Protiľahlé vektory majú rovnakú hodnotu, ale s opačným znamienkom, takže každému bodu v rovine je priradený vektor {u, −u, v, −v}. Tieto vektory postačujú na definovanie tvaru budov, ktoré sú z veľkej časti pravidelného tvaru s pravouhlými rohmi.


Obrázok 1: Ukážka frame field poľa definovaného pre budovu z trénovacej sady [1].

Frame Field learning

Obrázok 2: Diagram procesu Frame Field learning [1].

Proces metódy Frame Field learning môžeme zosumarizovať nasledovne:

 1. Vstupom do neurónovej siete je RGB obraz o veľkosti 3 x V x Š.
 2. Na generovanie mapy príznakov (z angl. “feature map”) je možné využiť rôzne segmentačné architektúry, napr. U-Net.
 3. Učenie je supervizované (patrí medzi metódy učenia s učiteľom), pričom pre učenie segmentačných masiek sa využívajú označené rastrované polygóny pre interiér a hranice budov. Ako stratová funkcia sa využíva lineárna kombinácia funkcií cross-entropy a Dice loss.
 4. Pre učenie samotného Frame Field poľa sa využívajú vektory polygónov označených budov, kde konzistentnosť a presnosť Frame Field poľa zabezpečujú tri stratové funkcie:
  1. Lalign stratová funkcia riadi správne natočenie Frame Field poľa na smery dotyčnice vektoru polygónu.
  1. Lalign90 stratová funkcia zabraňuje, aby sa Frame Field pole degradovalo na priamkové pole.
  1. Lsmooth zabezpečuje hladký priebeh Frame Field poľa.
 5. Pre zachovanie konzistentnosti medzi segmentačnou pravdepodobnostnou mapu a Frame Field výstupom sú definované regularizačné stratové funkcie, ktoré zarovnávajú Frame Field pole s gradientmi segmentačnej mapy.

Vektorizácia

Obrázok 3: Vizualizácia procesu vektorizácie [1].

Proces vektorizácie transformuje výstup z natrénovanej neurónovej siete do topologicky čistých vektorov pomocou algoritmu Active Skeleton Model (ASM). Princíp algoritmu spočíva v iteratívnom posúvaní vrcholov skeletového grafu do ich ideálnej pozície. Skeletový graf je vygenerovaný pomocou morfologickej operácie “thinning” z gradientu segmentačnej mapy. Iteratívny posun je riadený gradientovou optimalizačnou metódou, ktorej cieľom je minimalizovať energetickú funkciu, ktorá má nasledujúce zložky:

 1. Eprobability – riadi prispôsobenie skeletového grafu kontúram pravdepodobnostnej mapy budovy na konkrétnu hodnotu pravdepodobnosti (napr. 0.5)
 2. Eframe field align – riadi zarovnanie každej hrany skeletového grafu na Frame Field pole.
 3. Elength – zaisťuje homogénnu distribúciu vrcholov skeletového grafu.

UniMatch metóda čiastočne riadeného učenia

UniMatch [2], pokročilá metóda učenia s čiastočným učiteľom z kategórie regulátorov konzistentnosti, stavia na základných princípoch vytvorených metódou FixMatch [3], ktorá je základnou metódou v tejto kategórií algoritmov. Funguje na princípe pseudo-označovania (z angl. “pseudo-labeling“) v kombinácií s reguláciou konzistentnosti.

Základný princíp metódy FixMatch spočíva v generovaní pseudo-označení (anotácií) pre neanotované dáta, pomocou predikcií neurónovej siete. To znamená, že pre slabo perturbovaný neanotovaný vstup xw sa vygeneruje predikcia pw, ktorá slúži ako pseudo-označenie pre predikciu silne perturbovaného vstupu xs. Následne sa vypočíta hodnota chybovej funkcie, napr. cross-entropy(pw,  ps), pričom do úvahy sa berú iba tie oblasti z pw, ktoré majú hodnotu pravdepodobnosti väčšiu ako daný prah, napr. >0.95. 

Rozšírenie metódy UniMatch oproti metóde FixMatch spočíva v dvoch princípoch:

 1. UniPerb (Unified Perturbations for Images and Features) – aplikácia perturbácie na úrovni príznakov (z angl. “feature perturbation“). V praxi to znamená, že na výstup (teda príznak – feature) z encoder vrstvy neurónovej siete sa aplikuje dropout funkcia, ktorá náhodne vynuluje niektoré príznaky. Takto upravený výstup z encoder vrstvy následne vstupuje do decoder časti siete, ktorá vygeneruje pfp.
 2. DusPerb (Dual-Stream Perturbations) – namiesto jednej silnej perturbácie sa využívajú dve silné perturbácie xs1 xs2.
Obrázok 4: (a) FixMatch základná metóda, (b) použitá UniMatch metóda. FP je označenie pre feature perturbation (perturbácia príznakov), w ako weak (slabá) a s ako strong (silná) perturbácia [2].

V konečnom dôsledku máme tri stratové funkcie – cross-entropy(pw,  pfp), cross-entropy(pw,  ps1), cross-entropy(pw,  ps2). Tie sa nakoniec lineárne kombinujú so supervizovanou stratovou funkciou.

Táto metóda v súčasnosti patrí medzi state-of-the-art metódy učenia s čiastočným učiteľom. Hlavnou výhodou tejto metódy je jej jednoduchosť pri implementácií a nevýhodou je jej citlivosť na výber vhodnej slabej a silnej perturbácie.

Integrácia UniMatch metódy do Frame Field učenia

Implementácia UniMatch do Frame Field learning frameworku

Aby sme mohli implementovať UniMatch metódu do Frame Field leagning štruktúry, potrebovali sme najprv definovať slabú a silnú perturbáciu v kontexte leteckých snímok. Ako slabé perturbácie sme zvolili základné priestorové transformácie obrazu, vrátane rotácie, zrkadlenia a vertikálneho/horizontálneho prevrátenia. Všetky tieto transformácie sú oprávnené pre letecké snímky.

V prípade silných perturbácií sme použili fotometrické transformácie. Tie zahŕňajú úpravy odtieňa, farby, či jasu obrazu. Poskytujú výraznejšie zmeny snímok než s použitím priestorových transformácií. 

Dôležitým krokom bola implementácia perturbácie na úrovni príznakov (feature perturbation).   Túto perturbáciu sme implementovali ako dropout mechanizmus vo vrstve medzi encoder a decoder časťami architektúry U-Net. Tento mechanizmus zahodí (nastaví na nulu) náhodne vybrané hodnoty príznakov (výstup z encoder vrstvy). Takto upravené hodnoty výstupu z encoder časti siete vstupujú ďalej do decoder časti U-Net architektúry.

V prípade dual-stream perturbácií sme prispôsobili Frame Field framework tak, aby využíval dve silné perturbácie. Predikcia pre slabú perturbáciu sa použila ako pseudo-označenie pre dve silné perturbácie (preto označenie dual-stream). Dve silné perturbácie prispievajú k celkovej robustnosti a efektívnosti modelu.

Prostredníctvom týchto úprav bola UniMatch metóda úspešne integrovaná do Frame Field learning algoritmu, čím sa zvýšila jeho schopnosť efektívne spracúvať a učiť sa z anotovaných a hlavne neanotovaných dát.

Experimenty
Dáta
Anotované dáta

Anotované dáta použité v štúdii pochádzajú z troch rôznych zdrojov, detaily sú uvedené v Tabuľke 1.

Tabuľka 1: Prehľad troch zdrojov anotovaných dát použitých na trénovanie modelov.

Neanotované dáta

Neanotované dáta (verejne dostupné vysoko kvalitné letecké snímky) pochádzajú z Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) [6]. Pri výbere sme sa zamerali na oblasť s rozlohou 7 000 km2, čím bola zaistená diverzita rôznych povrchov krajín a mestských prostredí.

Spracovanie dát: Patching

Anotované aj neanotované snímky boli spracované pomocou metódy “patching”,ktorá obraz rozdeľuje na malé časti veľkosti 320x320px. Táto veľkosť bola špecificky vybraná tak, aby vyhovovala požiadavkám pre vstup zvolenej neurónovej siete. Takýmto spôsobom vzniklo z anotovaných dát približne 55 000 malých častí a z neanotovaných dát okolo 244 000 častí.

Trénovanie
Architektúra modelu

Použitý model sme navrhli s pomocou U-Net architektúry s EfficientNet-B4 základom. Táto kombinácia poskytuje  dobrú rovnováhu presnosti a efektívnosti, čo je veľmi dôležité pri práci s komplexnými segmentačnými úlohami. EfficientNet-B4 ako základ neurónovej siete bol vybraný pre optimálnu rovnováhu medzi spotrebou pamäte a výkonom. V metóde Frame Field learning sa U-Net architektúra ukázala byť vysoko efektívna, o čom svedčia výsledky použitia tejto siete v rôznych štúdiách.

Trénovací proces

Na trénovanie sme použili AdamW optimalizátor, ktorý kombinuje výhody Adam optimalizácie s regularizačnou metódou “weight decay”, čím pomáha modelu lepšie generalizovať. Aby sme sa vyhli pretrénovaniu modelu, použili sme L2 regularizáciu a taktiež bola použitá metóda ReduceLROnPlateau na optimalizáciu parametra rýchlosti učenia. Táto metóda upravuje parameter rýchlosti učenia na základe validačnej straty.

Úpravy potrebné pre implementáciu učenia s čiastočným učiteľom

Kľúčovým aspektom nášho trénovania bolo nastavenia podielu anotovaných a neanotovaných obrázkov. Experimentovali sme s pomermi od 1:1 do 1:5 (počet anotovaných : počet neanotovaných). Takýmto spôsobom sme zisťovali, ako rôzne množstvá neanotovaných dát ovplyvňujú trénovací proces. Identifikovali sme optimálny pomer pre trénovanie nášho modelu tak, aby bolo zachované efektívne učenie s využitím metódy učenia s čiastočným učiteľom.

Vyhodnotenie modelu

Na vyhodnotenie nášho modelu na extrakciu budov sme zvolili metriky, ktoré precízne merajú ako presne sa predikcie zhodujú so skutočnými štruktúrami.

Intersection over Union (IoU)

Kľúčovou metrikou, ktorú sme využívali je metrika s názvom Intersection over Union (IoU). Počíta zhodu medzi predikciami modelu a skutočným tvarom budov. Hodnota skóre IoU blízka 1 znamená, že naše predikcie sú podobné skutočným budovám. Táto metrika je nevyhnutná na posúdenie geometrickej presnosti pre segmentované oblasti, pretože odráža presnosť vytýčenia hraníc budov. Okrem toho, vyhodnotením pomeru správne predikovanej oblasti ku kombinovanej oblasti (zjednotenie oblasti predikcie a skutočnej oblasti), nám IoU poskytuje jasnú mieru efektivity modelu v zachytávaní skutočného kontextu a tvaru budov v komplexnej mestskej krajine.

Precision, Recall (senzitivita) a F1 skóre

Metrika nazývaná precision vyjadruje podiel správne identifikovaných budov zo všetkých identifikovaných budov. Senzitivita (angl. “recall“) ilustruje schopnosť modelu zachytiť všetky skutočné budovy. Vysoká hodnota tejto metriky poukazuje na citlivosť modelu pri detekcii budov. F1 skóre kombinuje precision a senzitivitu do jednej metriky, poskytujúc vyvážený obraz výkonu modelu.

Complexity Aware IoU (cIoU)

Ďalšou použitou metrikou bola Complexity Aware IoU (cIoU) [7]. Táto metrika rieši nedostatky IoU tým, že vyvažuje presnosť segmentácie a komplexnosť tvarov polygónov. Zatiaľ čo IoU môže viesť model k vytváraniu veľmi komplexných polygónov, cIoU zaručuje, že komplexnosť polygónov (počet ich vrcholov) je zachovaná realistická, čím odráža skutočný tvar budov, ktoré sú obvykle málo komplexné.

N Ratio Metrika

Metrika N ratio je doplnkovým komponentom v našej vyhodnocovacej stratégii. Porovnáva počet vrcholov v našich predpovedaných tvaroch s tými v skutočných budovách [7]. Tým nám metrika pomáha porozumieť, ako presne náš model replikuje detailnú štruktúru budov.

Max Tangent Angle Error (MTAE)

Na zaistenie čistej geometrie pri extrakcii budov, je dôležité presné meranie pravidelnosti kontúr. Chyba maximálneho uhla dotyčníc (resp. Max Tangent Angle Error (MTAE)) [1] je metrika navrhnutá presne pre tieto potreby, a je doplnením Intersection over Union (IoU) metriky. Špecificky cieli na nedostatok IoU metriky, ktorým je to, že segmentácia s okrúhlymi rohmi môže dosiahnuť vyššie skóre než segmentácia s presnejšími (ostrejšími) rohmi. Vyhodnocovaním zhody okrajov budov cez porovnávanie uhlov dotyčníc vo vybraných bodoch predikovaných a skutočných kontúr, MTAE efektívne penalizuje nepresnosti v orientácii okrajov. Toto zameranie na presnosť okrajov je dôležité pre produkovanie čistých vektorových reprezentácií budov, zdôrazňujúc dôležitosť presného vymedzenia hraníc v segmentačných úlohách.

Vyhodnotenie

Natrénované modely boli testované na veľkej dátovej množne leteckých snímok v plnej veľkosti (namiesto malých častí, pomocou ktorých bola sieť trénovaná). Takéto testovanie poskytuje presnejšie zobrazenie reálnych použití takýchto modelov. Na extrakciu budov zo snímok v plnej veľkosti sme použili techniku posuvného okna, čím boli vytvorené predikcie po jednotlivých segmentoch obrázku. Na okraje prekrývajúcich sa segmentov bola použitá pokročilá priemerovacia technika, dôležitá pre minimalizáciu nežiadúcich efektov a zachovanie konzistentnosti v rámci predikčnej mapy. Výstupná predikčná mapa v plnej veľkosti bola následne vektorizovaná do presných vektorových polygónov s použitím algoritmu Active Skeleton Model (ASM).

Výsledky

Tabuľka 2: Výsledky trénovania modelov pre základný prístup (učenie s učiteľom) a prístupy učenia s čiastočným učiteľom s rôznymi podielmi použitých anotovaných a neanotovaných obrázkov.

Výsledky z experimentov, odrážajúce výkon segmentačného modelu natrénovaného s rôznymi nastaveniami, odhalili zaujímavé zistenia (viď. Tabuľka 2). Vyhodnotili sme výkon základného modelu (len supervizovaný prístup) a výkon modelov trénovaných metódami učenia s čiastočným učiteľom s použitím rôznych podielov anotovaných a neanotovaných dát (1:1, 1:3, a 1:5).

 1. IoU: hodnota IoU metriky bola pre základný model na hodnote 80.50%. S prínosom neanotovaných dát do trénovacieho procesu pozorujeme stabilný nárast, dosahujúc až 85.77%, s použitím pomeru 1:5 anotovaných k neanotovaným obrázkom.
 2. Precision, senzitivita a F1 skóre: Hodnota metriky precision sa zlepšila z hodnoty 85.75% pre základný model na hodnotu 90.04% pre model s použitým podielom 1:5. Podobne senzitivita sa zľahka zvýšila z hodnoty 94.27% na 94.76%. F1 skóre taktiež narástlo z hodnoty 89.81% na 92.34%. Tieto zlepšenia naznačujú, že zakomponovaním metódy s čiastočným učiteľom sa model stal presnejším a spoľahlivejším v predikciách.
 3. N Ratio a cIoU: Výsledky ukazujúznateľnýpokles v hodnote metriky N Ratio z hodnoty 2.33 pre základný model, na hodnotu 1.65 pre model s 1:5 podielom (anotované : neanotované), čo indikuje, že učenie s čiastočným učiteľom produkuje jednoduchšie, ale presnejšie vektorové tvary, ktoré viac pripomínajú skutočné štruktúry budov. Toto zjednodušenie tvarov pravdepodobne prispieva k zvýšenej použiteľnosti výstupu v praktických GIS aplikáciách. Súbežne, hodnoty metriky (cIoU) sa signifikantne zlepšili z hodnoty 48.89% pre základný model, na hodnotu 64.75% pre model s 1:5 podielom. Preto sa zdá, že učenie s čiastočným učiteľom nezlepšuje len zhodu predikovaných stôp budov a skutočných stôp budov, ale tiež generuje jednoduchšie vektorové tvary, ktoré sú bližšie reálnym geometrickým tvarom budov.
 4. Priemerná MTAE: Redukcia metriky MTAE z 18.60° na 17.45° pri použití učenia s čiastočným učiteľom predstavuje zlepšenie v geometrickej presnosti predikcií modelu. To naznačuje, že táto metóda učenia je lepšia pri zachytávaní architektonických prvkov budov s presnejšie definovanými uhlami, čo prispieva k produkcii topologicky jednoduchších a čistejších vektorových polygónov.

Trénovanie na HPC

HPC konfigurácia

Trénovanie bolo realizované na HPC klastri Devana vybavenom dostatočnými výpočtovými zdrojmi. HPC klaster Devana disponuje 8 GPU uzlami. Každý GPU uzol obsahuje 4 GPU karty NVIDIA A100 s kapacitou VRAM  40GB, 64 jadier CPU a 256GB kapacity RAM. Plánovanie úloh zabezpečuje systém Slurm.

PyTorch Lightning knižnica

Na paralelizáciu sme použili knižnicu PyTorch Lightning, ktoré poskytuje užívateľsky priateľské prostredie pre prácu s viacerými GPU. Táto knižnica umožňuje užívateľovi špecifikovať počet GPU, počet výpočtových uzlov, poskytuje rôzne distribuované stratégie a možnosť mixed-precision trénovania.

Slurm a PyTorch Lightning nastavenie

Pri trénovaní pomocou 1 GPU vyzerala naša Slurm konfigurácia nasledovne:
#SBATCH –partition=ngpu
#SBATCH –gres=gpu:1
#SBATCH –cpus-per-task=16
#SBATCH –mem=64000

A nastavenie PyTorch Lightning pre Trainer:

trainer = Trainer(accelerator=”gpu”, devices=1)

Takto sme alokovali jednu GPU kartu zo štyroch dostupných na danom uzle, a 16 CPU zo 64 dostupných, následkom čoho máme 16 workerov pre data loadery. Keďže učenie s čiastočným učiteľom využíva dva data loadery, (jeden pre anotované a ďalší pre neanotované dáta), alokovali sme 8 workerov pre každý z nich. Je dôležité zaručiť, aby celkový počet jadier pre data loadery nepresiahol počet dostupných jadier, pretože trénovanie môže zlyhať.

Distribuované dátovo-paralelné (DDP) trénovanie

S použitím PyTorch Lightning distribuovaného dátovo-paralelného trénovania (DDP) sme dosiahli, že každá použitá GPU bola operovaná nezávisle:

 • Každá GPU spracovala časť dátovej sady.
 • Všetky procesy inicializovali model nezávisle.
 • Všetky procesy vykonali dopredné a spätné šírenie paralelne.
 • Gradienty boli synchronizované a spriemerované medzi procesmi.
 • Každý proces aktualizoval svoj optimalizátor individuálne.

S týmto prístupom vypočítame počet data loaderov nasledovne: pre učenie s čiastočným učiteľom v prostredí jedného uzla so 4 GPU kartami a dvoma typmi data loaderov, máme 8 data loaderov, pričom každý má 8 workerov – dohromady 64 workerov.

Na plné využitie jedného uzla so 4 GPU sme použili nasledovnú konfiguráciu:

#SBATCH –partition=ngpu

#SBATCH –gres=gpu:4

#SBATCH –exclusive

#SBATCH –cpus-per-task=64

#SBATCH –mem=256000

Kľúčové slovo „–exclusive“ znamená, že daný výpočtový uzol nebude súčasne poskytnutý inému používateľovi. Špecifikácie „–cpus-per-task=64“ a „–mem=256000“ sú v danom nastavení redundantné, nakoľko sa použijú všetky výpočtové zdroje daného uzla.

PyTorch Lightning Trainer, nastavíme nasledovne:

trainer = Trainer(accelerator=”gpu”, devices=4, strategy=”ddp”)

Využitie viacerých výpočtových uzlov

S použitím PyTorch Lightning knižnice je tiež možné využiť viacero výpočtových uzlov v HPC systéme. Napríklad, využitie 4 uzlov so 4 GPU kartami na každom uzle (dohromady 16 GPU) bolo konfigurované:

trainer = Trainer(accelerator=”gpu”, devices=4, strategy=”ddp”, num_nodes=4)

Analogicky, Slurm konfigurácia bola nastavená takto:

#SBATCH –nodes=4

#SBATCH –ntasks-per-node=4

#SBATCH –gres=gpu:4

Tieto nastavenia a výsledky zdôrazňujú škálovateľnosť a flexibilitu komplexného trénovacieho procesu modelov strojového učenia v HPC prostredí, najmä pre úlohy, ktoré vyžadujú významné výpočtové zdroje, ako je napríklad naša úloha využívajúca učenie s čiastočným učiteľom v geopriestorovej dátovej analýze.

Analýza škálovateľnosti trénovania

Tabuľka 3: Výsledky trénovania prístupov učenia s učiteľom a učenia s čiastočným učiteľom s 1, 2, 4 a 8 GPU. Pre každú konfiguráciu je uvedený čas na jednu epochu a pomer urýchlenia proti 1 GPU.

V analýze škálovateľnosti trénovania sme dôkladne preskúmali vplyv rozširovania výpočtových zdrojov na efektívnosť trénovania modelov s využitím knižnice PyTorch Lightning.
Tento prieskum zahŕňal metódy učenia s učiteľom aj čiastočným učiteľom s dôrazom na zvyšovanie počtu GPU kariet, vrátane prístupu využívajúceho 2 uzly (8 GPU).

Obrázok 5: Urýchlenie pre trénovanie supervizovanou a nesupervizovanou metódou vzhľadom na počet použitých GPU. Pre porovnanie je uvedené aj ideálne (lineárne) urýchlenie. Učenie s čiastočným učiteľom je bližšie ideálnemu škálovaniu, t.j. efektívnejšie využíva výpočtové zdroje.

Kľúčovým zistením z tejto analýzy je, že nárast v pomeroch urýchlenia pre učenie s učiteľom nie je priamo úmerný počtu použitých GPU kariet. Ideálne, zdvojnásobenie počtu GPU kariet by malo zdvojnásobiť urýchlenie (t.j., napr. použitie 4 GPU kariet by malo mať za následok štvornásobné urýchlenie voči jednej GPU karte). Skutočné hodnoty urýchlenia boli nižšie než ideálne hodnoty. Tento nesúlad možno pripísať tzv. overhead-u (.j. nutnému navýšeniu operácií, ako transfer dát, I/O a pod. a tým pádom aj celkovému trvaniu výpočtu) asociovanému s manažovaním viacerých GPU kariet a výpočtových uzlov, obzvlášť synchronizácii dát cez všetky GPU karty, čo má za následok pokles efektívnosti.

Učenie s čiastočným učiteľom ukázalo mierne iný trend, viac približujúci sa ideálnemu (lineárnemu) nárastu urýchlenia. Zdá sa, že komplexnosť a vyššie výpočtové nároky učenia s čiastočným učiteľom zmierňujú dopad overhead nákladov a tým umožňujú efektívnejšie využívanie viacerých GPU. Napriek výzvam spojeným so synchronizáciou dát cez viacero GPU kariet a výpočtových uzlov, vyššie výpočtové nároky učenia s čiastočným učiteľom umožňujú efektívnejšie škálovanie zdrojov, t.j. urýchlenie bližšie ideálnemu scenáru.

Záver

Výskum predstavený v tejto práci úspešne demonštruje efektívnosť integrácie metódy UniMatch, ktorá patrí medzi metódy učenia s čiastočným učiteľom, do Frame Field learning metódy, pre úlohy extrakcie budov z leteckých snímok. Táto integrácia primárne adresuje notorický nedostatok anotovaných dát v aplikáciách hlbokého učenia v geografických informačných systémoch (GIS) a navyše, poskytuje škálovateľný a efektívny prístup z hľadiska úspory nákladov.

Výsledky sumarizované v tejto štúdii indikujú, že použitie učenia s čiastočným učiteľom významne zlepšuje výkon modelu vo viacerých kľúčových metrikách, vrátane  Intersection over Union (IoU), presnosti pozitívnych predikcií, senzitivity, F1 skóre, N Ratio, complexity-aware IoU (cIoU), a priemernej chyby Max Tangent Angle Error (MTAE). Obzvlášť, zlepšenia v metrikách IoU a cIoU zdôrazňujú zvýšenú presnosť modelu vo vymedzovaní stôp budov a generovaní vektorových tvarov, ktoré vierohodne reprezentujú skutočné štruktúry. Tento výsledok je dôležitý pre aplikácie urbanistického plánovania, environmentálne štúdie a manažment infraštruktúry, kde sú precízne mapovanie a popis budov kľúčové.

Prezentovaná metodika, ktorá kombinuje Frame Field learning s inovatívnym UniMatch prístupom, preukázala, že je vysoko efektívna vo využívaní kombinácie anotovaných a neanotovaných dát. Táto stratégia nielen že zlepšuje geometrickú presnosť predikcií modelu, ale tiež zaručuje generovanie jednoduchších a topologicky presnejších vektorových polygónov. Navyše, škálovateľnosť a efektívnosť trénovania na HPC systéme Devana s použitím knižnice PyTorch Lightning a distribuovanej, dátovo-paralelnej stratégie (DDP) bola kľúčová pre zvládnutie tak výpočtovo náročných úloh, akým je učenie s čiastočným učiteľom nad príslušnými dátami, v časovom rozsahu rádovo desiatok minút, až hodín.

Práca zdôrazňuje potenciál učenia s čiastočným učiteľom v zlepšovaní automatickej extrakcie budov z leteckých snímok. Implementácia UniMatch do Frame Field learning metódy predstavuje významný krok vpred, poskytujúc robustné riešenie pre výzvy spojené s nedostatkom dát a potreby vysokej presnosti geopriestorovej dátovej analýzy. Tento prístup zlepšuje efektívnosť a presnosť extrakcie budov, a taktiež otvára nové možnosti pre aplikácie metód učenia s čiastočným učiteľom v GIS a príbuzných oblastiach.

Poďakovanie

Výskum bol realizovaný s podporou Národného kompetenčného centra pre HPC, projektu EuroCC 2 a Národného Superpočítačového Centra na základe dohody o grante 101101903-EuroCC 2-DIGITALEUROHPC-JU-2022-NCC-01.

Časť výskumu bola realizovaná s využitím výpočtovej infraštruktúry obstaranej v projekte Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (kód projektu: 311070AKF2) financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Štrukturálnych fondov EU Informatizácia spoločnosti, operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.

Autori:

Patrik Sabol – Geodeticca Vision s.r.o., Floriánska 19, 044 01 Košice, Slovenská republika

 Bibiána Lajčinová – Národné Superpočítačové Centrum, Dúbravská cesta 3484/9, 84104 Bratislava-Karlová Ves, Slovenská republika

Plná verzia článku SK

Plná verzia článku EN

Literatúra:

[1] Nicolas Girard, Dmitriy Smirnov, Justin Solomon, and Yuliya Tarabalka. “Polygonal Building Extraction by Frame Field Learning”. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (June 2021), pp. 5891-5900.

[2] L. Yang, L. Qi, L. Feng, W. Zhang, and Y. Shi. “Revisiting Weak-to-Strong Consistency in Semi-Supervised Semantic Segmentation”. In: 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (June 2023), pp. 7236-7246. doi: 10.1109/CVPR52729.2023.00699.

[3] Kihyuk Sohn, David Berthelot, Chun-Liang Li, Zizhao Zhang, Nicholas Carlini, Ekin D. Cubuk, Alex Kurakin, Han Zhang, and Colin Raffel. “FixMatch: Simplifying Semi-Supervised Learning with Consistency and Confidence”. In: CoRR, vol. abs/2001.07685 (2020). Available: https://arxiv.org/abs/2001.07685.

[4] Emmanuel Maggiori, Yuliya Tarabalka, Guillaume Charpiat, and Pierre Alliez. “Can Semantic Labeling Methods Generalize to Any City? The Inria Aerial Image Labeling Benchmark”. In: IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) (2017). IEEE.

[5] Adrian Boguszewski, Dominik Batorski, Natalia Ziemba-Jankowska, Tomasz Dziedzic, and Anna Zambrzycka. “LandCover.ai: Dataset for Automatic Mapping of Buildings, Woodlands, Water and Roads from Aerial Imagery”. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops (June 2021), pp. 1102-1110.

[6] “Ortofotomozaika.” Geoportal SK. Accessed February 14, 2024. https://www.geoportal.sk/sk/zbgis/ortofotomozaika/.

[7] Stefano Zorzi, Shabab Bazrafkan, Stefan Habenschuss, and Friedrich Fraundorfer. “PolyWorld: Polygonal Building Extraction with Graph Neural Networks in Satellite Images”. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2022), pp. 1848-1857.

 

 Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.
Kategórie
Všeobecné

Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe

Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe

Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z PoľskaRakúskaChorvátskaČeskej republikySlovenskaSlovinska Maďarska.

Kompetenčné centra sa venovali téme spolupráci medzi NCC a ďalšími inštitúciami, ako aj zlepšovaniu firemných profilov na LinkedIn. Podujatie otvoril vedúci rakúskeho kompetenčného centra pre vysokovýkonné počítanie Markus Stöhr. Nasledovalo krátke predstavenie každého kompetenčného centra počas ktorého vedúci jednotlivých NCC predstavili nielen členov tímu, ale aj najdôležitejšie témy, ktorým by sa chceli počas stretnutia venovať. Nasledovala moderovaná diskusia o vyššie spomenutých témach pod vedením Markusa Stöhra a prehľad a aktualizácia spolupráce v oblasti tréningu, ktorú viedla Claudia Blaas-Schenner.

Ďalšou veľmi zaujímavou témou workshopu bola optimalizácia LinkedIn profilu. Tento interný workshop bol zameraný na best practices pre vytvorenie profesionálne vyzerajúcej LinkedIn stránky. Workshop bol určený pre všetkých záujemcov o zlepšenie svojho osobného profilu ale aj business page. Workshop viedla Natascha Trzepizur, odborníčka na obsahový marketing z INiTS vo Viedni.

Posledná sekcia s názvom AI Focus bola zameraná na:

 • AI generované reportovanie: Diskusia o využití umelej inteligencie pri tvorbe reportov. Prednášajúci: Markus Stöhr, Simeon Harrison, Thomas Mayerhofer.
 • Séria tréningov: AI pre priemysel Diskusia o sérii tréningov zameraných na využitie AI v priemysle. Prednášajúci: Simeon Harrison, Thomas Mayerhofer.

Stretnutie pracovnej skupiny stredoeurópskych NCC bolo jedinečnou príležitosťou na výmenu skúseností, prehĺbenie spolupráce a zlepšenie odborných kompetencií účastníkov. Ďakujeme rakúskemu kompetenčnému centru za organizáciu tohto skvelého podujatia a tešíme sa na ďalšie stretnutie nasej pracovnej skupiny!

Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.
Kategórie
Všeobecné

Nové partnerstvo so SOPK Bratislava

Nové partnerstvo so SOPK Bratislava

S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.

Mechanizmus spolupráce

V rámci tejto spolupráce bude NCC pre HPC pravidelne poskytovať informácie o svojich aktivitách, školeniach a službách, ktoré sú relevantné pre členov SOPK BA. SOPK BA bude tieto informácie šíriť medzi svojich členov a bude identifikovať podniky, ktoré sú pripravené na implementáciu HPC technológií, čím ich prepojí s NCC pre HPC. Tento proces umožní podnikom získať odbornú pomoc a podporu pri rôznych výskumných a vývojových projektoch.

Prínosy pre MSP

Partnerstvo prináša množstvo výhod pre slovenské MSP, medzi ktoré patria:

 • Prístup k výkonným výpočtovým zdrojom.
 • Organizácia školení a informačných prednášok zameraných na HPC technológie.
 • Podpora pri implementácii HPC technológií vo výskume a vývoji.
 • Spolupráca s odborníkmi na realizáciu „proof-of-concept“ projektov.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a mnohé spoločné iniciatívy, ktoré prinesú pridanú hodnotu slovenskému podnikateľskému prostrediu.


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.
Kategórie
Všeobecné

Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska

Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska

S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.

Spoločné ciele a vízie

Naším spoločným cieľom je zvyšovať povedomie a podporovať adopciu HPC technológií medzi slovenskými klastrami, ktoré združujú podniky, výskumné inštitúcie a akademickú sféru. V spolupráci s ÚKS budeme organizovať podujatia, školenia a informačné kampane, ktoré poskytnú členom klastrov potrebné znalosti a nástroje na využitie HPC v ich aktivitách.

Ako spolupracujeme

V rámci tejto spolupráce bude NCC pravidelne zdieľať informácie o svojich aktivitách, školeniach a službách, ktoré sú relevantné pre členov a partnerov ÚKS. ÚKS zase využije svoje komunikačné kanály na informovanie svojich členov o týchto príležitostiach a prepojí podniky pripravené na využitie HPC technológií s NCC. Členovia ÚKS tiež môžu získať prístup k odbornej pomoci a podpore pri rôznych výskumných alebo vývojových projektoch.

Veríme, že toto partnerstvo výrazne prispeje k rozvoju inovačného ekosystému na Slovensku a pomôže členom klastrov stať sa konkurencieschopnejšími na globálnom trhu.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a mnohé spoločné projekty, ktoré nás čakajú!


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.
Kategórie
Všeobecné

NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop

NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop

V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.


Workshop začal registráciou a privítaním účastníkov, po ktorom nasledovala prezentácia projektu kompetenčných centier EuroCC 2. Lektor Klemens Noga z Cyfronetu, HPC centra v Krakowe, predstavil poľský HPC ekosystém a možnosti pre používateľov v oblasti výpočtovej chémie.

Počas prvého dňa sa lektor zameral na praktické aspekty nastavenia ORCA na HPC systémoch. Účastníkom priblížil nastavenie a fungovanie HPC klastrov, best practices pre inštaláciu ORCA a nástroj SLURM, ktorý slúži pre manažment výpočtových úloh. Účastníci boli oboznámení so štruktúrou a syntaxou vstupných súborov potrebných pre základné kvantové chemické výpočty, ako sú single-point výpočty energie, resp. vlastností a optimalizácia geometrie. Zaoberali sa aj analýzou výstupov, extrakciou užitočných informácií a vizualizáciou výsledkov pre ich lepšiu interpretáciu a prezentáciu.

Druhý deň začal pokročilejšími možnosťami výpočtov v ORCA. Účastníci sa naučili, ako nastaviť výpočty vibračných frekvencií, relativistických korekcií a spektroskopických vlastností. Lektor sa zameral aj na vysvetlenie metrík škálovateľnosti, stratégie na zlepšenie výkonu a efektívnosti paralelných výpočtov na HPC systémoch, ktoré si účastníci vzápätí prakticky vyskúšali. Popoludí sa účastníci venovali výpočtom redox potenciálov a prešli prípadovými štúdiami pripravenými podľa ich vlastných podkladov. Posledná časť workshopu sa zaoberala riešením problémov pri výpočtoch a zdieľaním najlepších postupov na maximalizáciu efektívnosti a presnosti výpočtov v ORCA.

Súčasťou programu bola aj prehliadka superpočítača Devana vo Výpočtovom stredisku SAV. Podujatie poskytlo účastníkom základné znalosti a zručnosti pre prácu s balíkom ORCA v oblasti kvantovo-chemických výpočtov na HPC systémoch. Veríme, že workshop bol pre účastníkov prínosom a pomohol im v ich práci na vlastných výskumných projektoch. Balík ORCA je súčasťou softvérového vybavenia systému Devana a jeho licencia je voľne dostupná pre všetkých akademických používateľov.

Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.
Kategórie
Všeobecné

MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO

MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO

Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať online v dňoch 19. – 21. júna 2024.

Kurz ponúka komplexný program navrhnutý tak, aby pokrýval hlavné funkcie kódu Quantum ESPRESSO. Dôraz sa kladie na praktický rozvoj zručností. Počas kurzu budete mať možnosť oboznámiť sa nielen s teóriou, ale získať aj praktické skúsenosti. Cieľová skupina je začiatočníkov po mierne pokročilých. Cieľom je vybaviť účastníkov základnými vedomosťami a zručnosťami potrebnými na efektívne využívanie Quantum ESPRESSO vo výskume a akademickej činnosti.

Podujatie je určená pre účastníkov s vedomosťami z oblasti fyziky či chémie (fyzika kondenzovaného stavu), ktorí majú záujem naučiť sa používať Quantum ESPRESSO.

Kurz má pokryť hlavné funkcie kódu a poskytnúť základné užívateľské zručnosti, ako je kompilácia a jednoduché skriptovanie.

Viac informácií o podujatí

Registrácia


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.
Kategórie
Calls-Finished Všeobecné

Devana: Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24

Devana: Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24

Výpočtové stredisko SAV a Národné superpočítačové centrum otvarujú druhú tohtoročnú Výzvu na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24. Projekty je možné podávať kontinuálne, pričom počas roka sú štandardne 3 termíny uzávierky, po ktorej sa uskutoční hodnotenie dovtedy podaných žiadostí. O prístup je možné požiadať výhradne prostredníctvom používateľského portálu register.nscc.sk.

Štandardný prístup k vysokovýkonným výpočtovým prostriedkom je otvorený pre všetky oblasti vedy a výskumu a to predovšetkým pre projekty väčšieho rozsahu. Tieto projekty by mali preukázať excelentnosť v danej oblasti a jasný potenciál priniesť inovatívne riešenia súčasných spoločenských a technologických výziev. V žiadosti je potrebné demonštrovať efektívnosť a škálovateľnosť navrhovaných výpočtových postupov a metód v HPC prostredí. Potrebné dáta o výkone a parametroch zvažovaných algoritmov a aplikácií je možné získať v rámci Prístupu pre testovanie a benchmarking.

Alokácie sa udeľujú na jeden (1) rok s možnosťou požiadať o pokračovanie, ak je to potrebné. Prístup je bezplatný za predpokladu splnenia všetkých náležitostí definovaných v Podmienkach výzvy. Podané projekty vyhodnocuje po technickej stránke interný tím VS SAV a NSCC a kvalitu vedecko-výskumnej časti hodnotia vždy dvaja nezávislí externí hodnotitelia.

Dátum otvorenia výzvy: 6.5.2024
Uzávierky pre žiadosti: 31.5. 2024, 17:00 CET
Termín pre notifikácie o vyhodnotení projektu: Do 2 týždňov od uzávierky.
Termín začiatku čerpania pridelenej alokácie: najneskôr 17. 6. 2024

Oprávnení žiadatelia: O štandardný prístup k HPC môžu žiadať vedci a výskumníci zo slovenských verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, ako aj z organizácií verejnej a štátnej správy a súkromných podnikov registrovaných v Slovenskej republike. Prístup je poskytovaný výhradne pre civilný a nekomerčný open-science výskum a vývoj. Záujemcovia zo súkromných spoločností musia najskôr kontaktovať Národné kompetenčné centrum pre HPC.

Maximálne trvanie projektov: 1 rok

Celková dostupná alokácia vo výzve: 26 M CPU core-hodín a 1.5 M GPU core-hodín (92k GPU hodín)

Dostupné systémy: HPC systém Devana, univerzálny CPU modul a akcelerovaný GPU modul

Očakávané výstupy projektov:

 • záverečná správa do 2 mesiacov od ukončenia projektu (bez predĺženia)
 • peer-review a iné publikácie v domácich a zahraničných vedeckých periodikách s uvedením poďakovania v predpísanom znení reportované prostredníctvom používateľského portálu
 • aktívna účasť na slovenskej HPC konferencii organizovanej koordinátorom tejto výzvy (poster, iný príspevok)
 • v prípade oslovenia koordinátorom tejto výzvy informácia o realizovanom projekte (interview, článok do HPC časopisu a iné)
Kategórie
Všeobecné

EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference na Slovensku

EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference na Slovensku

V malebnom prostredí Vysokých Tatier sa členovia Európskych národných kompetenčných centier a Centier excelentnosti stretli počas EuroCC 2 & CoEs & CASTIEL 2 Intermediate Conference, aby diskutovali o vývoji v projekte a ukázali doteraz dosiahnutý pokrok.

Prvá sekcia odštartovala v pondelok 22. apríla srdečným privítaním zo strany tímu projektového manažmentu a lokálnych organizátorov zo Slovenského kompetenčného centra pre vysokovýkonné počítanie. Diskutovalo sa o nedávnom vývoji a informáciách z prvého hodnotenia projektu. Súčasťou podujatia bola identifikácia synergií medzi kompetenčnými centrami (NCC) a centrami excelentnosti (CoE). Národné kompetenčná centra a centra excleentosnti mali príležitosť na vytvorenie základov pre spoločné aktivity a výmenu skúsenosti a vedomosti. Diskusie neboli iba teoretické, boli to praktické návrhy na posilňovanie kohézie a maximalizáciu spolupráce v rámci ekosystému EuroCC 2.

Druhý deň bol zameraný na praktické záležitosti financovania, kompetencií a strategického plánovania. Workshopy o rozpočtových pravidlách s CASTIEL 2 a diskusie o kompetenciách NCC a CoE poskytli cenné poznatky o finančnom a intelektuálnom základe potrebnom pre udržateľný rast.

Konferencia bola dôkazom rozmanitosti komunity EuroCC 2. Od tematických klastrov po prístup k priemyslu a základy vzdelávania sa účastníci venovali konkretným detailom v týchto oblastiach a vytvárali spojenia a základy pre budúce spolupráce.

Účastníci mali tiež možnosť zúčastniť sa exkurzie okolo jazera Štrbské pleso a posilniť kamarátske vzťahy a neformálne väzby mimo konferenčných miestností.


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.
Kategórie
Všeobecné

Nová spolupráca a komplexnejšia ponuka pre slovenské firmy

Inovačné centrum INOVIA a Národné kompetenčné centrum pre HPC: Nová spolupráca a komplexnejšia ponuka pre slovenské firmy

V Národnom kompetenčnom centre pre HPC sa tešíme z nášho nového partnerstva s Inovačným centrom INOVIA v Žiline. Toto spojenie predstavuje významný míľnik v misii NCC pre HPC propagovať a podporovať adopciu vysokovýkonných výpočtových technológií naprieč slovenskými regiónmi a hospodárskymi sektormi. Využitie takýchto pokročilých digitálnych technológií je vo svete čoraz bežnejšie, napríklad pri pokročilých numerických simuláciách, spracovaní veľkých objemov dát a tiež pri vývoji modelov umelej inteligencie.

INOVIA sa stala prvým ambasádorom NCC pre HPC, a spoločnými silami sa budeme snažiť zvyšovať povedomie o užitočnosti HPC nástrojov a ich prínosoch pre inovácie nielen vo vede a priemysle, ale v malých a stredných podnikoch.

NCC pre HPC bude poskytovať znalosti a know-how širšej komunite prostredníctvom workshopov a školení. Klienti INOVIA tiež môžu získať prístup k odbornej pomoci a podpore pri rôznych výskumných alebo vývojových projektoch.

Tešíme sa na spoločné projekty a spoluprácu a veríme, že kombináciou našich silných stránok pomôžeme slovenským firmám v digitalizácii a inováciách! Ak máte akékoľvek otázky alebo záujem o viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.
Kategórie
Všeobecné

Možnosti využitia HPC pre MSP

Možnosti využitia HPC pre MSP

Dňa 19. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom Objavte potenciál supepročítača v praxi, ktoré združilo odborníkov z Národného kompetenčného centra HPC (NCC) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), čím sa otvorili nové horizonty pre spoluprácu s podnikmi využívajúcimi veľké dáta, simulácie, umelú inteligenciu vo vývoji alebo výrobnej technológií.

Cieľom podujatia bolo stretnutie s expertmi z NCC, počas ktorého mali účastníci jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o výhodách a možnostiach využitia vysokovýkonného počítania vo svojom podnikaní. Firmy mali možnosť zoznámiť sa s tým, ako môžu moderné technológie a vysokovýkonná výpočtová technika pomôcť zefektívniť výpočtové procesy a spracovanie dát. Predstavené boli úspešné projekty spoluprác z portfólia NCC, ktoré demonštrovali reálne prínosy HPC pre vybrané podniky.

Služby Národného kompetenčného centra pre HPC predstavila Lucia Demovičová, ktorá vedie NCC a zameriava sa na spoluprácu s malými a strednými podnikmi, a Michal Pitoňák, expert na mapovanie HPC ekosystému a implementáciu pilotných projektov. Účastníci mali príležitosť diskutovať s odborníkmi svoje špecifické potreby ako aj otvoriť možnosti budúcich spoluprác.

Odborníci taktiež informovali o možnostiach, dostupnosti a podmienkach využitia HPC služieb na Slovensku a v Európe. Prínosnou informáciou bola možnosť využitia testovacej alokácie HPC zdrojov a zapojenia sa podnikov do bezplatných pilotných projektov, čo predstavuje zaujímavú príležitosť adopcie HPC pre MSP bez nutnosti veľkých počiatočných investícií. Súčasťou podujatia bola prehliadka superpočítača Devana, ktorá účastníkom poskytla unikátny pohľad do sveta vysokovýkonných výpočtov.


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.