Kategórie
Calls-Finished

AIPlan4EU otvorená výzva 2 pre inovátorov

AIPlan4EU otvorená výzva 2 pre inovátorov

Projekt AIPlan4EU prostredníctvom svojej platformy prináša najpokročilejšie technológie pre plánovanie, ktoré môže Európa ponúknuť spoločnostiam, malým a stredným podnikom a inovátorom. Platforma AI4EU má za úlohu demonštrovať, ako si osvojiť pokročilé technológie pre plánovanie pri rôznych scenároch. Platforma podporuje využívanie technológií pre plánovanie aj v netechnických podnikoch a stimuluje výskum v oblasti plánovania s využitím umelej inteligencie moderným spôsobom orientovaným na aplikácie.

Projektové prítupy a benefity

Prístup A – Technológia plánovania

 • Prístup A je pre inovátorov, ktorí chcú prispieť technológiou plánovania do ekosystému AIPlan4EU.
 • Hľadáme všetky druhy softvérových nástrojov/knižnice/technológie súvisiace s plánovaním.
 • Ponúkame vám možnosť sprístupniť váš plánovací nástroj širšiemu spektru a máte možnosť získať 60 000 EUR na každý projekt, max. 4 projekty.

Prístup B – Integrácia nových prípadov použitia

 • Prístup B je určený pre konzorcium dvoch partnerov: jeden partner by mal byť poskytovateľ prípadov použitia a druhý partner má zvyčajne odborné znalosti v oblasti plánovania a/alebo vývoja softvéru. Spoločne budú pracovať na riešení prípadu použitia plánovania, pričom budú využívať možnosti jednotného rámca plánovania.
 • Ponúkame finančný grant na preskúmanie benefitov plánovania AI vo výške 90 000 EUR pre víťazné konzorcium.

Prístup C – Technologický most pre existujúci prípad použitia

 • Prístup C je určený pre spoločnosti, organizácie a jednotlivcov, ktorí majú odborné znalosti v oblasti vývoja softvéru a/alebo plánovania a chcú integrovať existujúci prípad použitia s jednotným plánovacím rámcom a softvérovou knižnicou vyvinutou v rámci projektu AIPlan4EU.
 • 60 000 EUR pre každého poskytovateľa TSB

Termín uzávierky: 31. januára 2023  o 17:00 hod. SEČ

Viac informácií.

Kategórie
Calls-Finished

Projekt Reach – výzva pre startupy a MSP

Projekt Reach – výzva pre startupy a MSP

Projekt REACH bol spustený v septembri 2020 a je súčasťou inovačného akčného plánu financovaného Európskou komisiou. REACH je inkubátor druhej generácie pre oblasť spracovania veľkých dát, ktorý pokračuje v úspešnej práci EDI – European Data Incubator s cieľom urýchliť inovácie založené na dátach v Európe a posilňuje tak víziu spoločného európskeho dátového priestoru a rozvoja európskeho trhu s dátami.

REACH podporí +100 podnikateľských nápadov malých a stredných podnikov a vyberie z nich 30 obchodných prípadov v rámci celkovo troch otvorených výziev v nasledujúcich troch rokoch, pričom sa prerozdelí celková suma 3,5 milióna EUR.

Benefity

 • Financovanie do výšky 120 000 EUR
 • Prístup k súborom priemyselných dát veľkých korporácií
 • Budovanie digitálnych a obchodných zručností
 • REACH nástroje pre bezpečné a dôveryhodné dátové hodnotové reťazce 
 • Výpočtová infraštruktúra pre spracovanie veľkého množstva dát
 • Prístup k súkromným investíciám
 • Zviditeľnenie vašej technológie

Oprávnené aktivity

 • Individuálny experiment MSP: MSP alebo startupy riadené dátami, ktoré riešia výzvy a experimenty v oblasti dátového riadenia.
 • Kolaboratívny experiment MSP: Viacero MSP riadené dátami, ktoré vykonávajú rôzne experimenty v rámci spoločnej témy DVC alebo riešia výzvu zadanú poskytovateľom dát. Tento spôsob spolupráce bude podporený partnermi REACH, napríklad identifikáciou synergií medzi žiadateľmi počas inkubácie a uľahčením ich spolupráce. Konzorcium sa zameria na to, aby 20 % experimentov prebiehajúcich v tejto schéme spolupráce prispelo ku konceptu DVC.
 • Je potrebné použiť nástroje pre spracovanie veľkých objemov dát.

Kritéria definujúce MSP (viď. odporúčanie Komisie 2003/361/ES)

 • Žiadateľ musí mať menej ako 250 zamestnancov.
 • Ročný obrat žiadateľa musí byť menší alebo rovný 50 miliónom EUR alebo celková ročná súvaha musí byť nižšia alebo rovná 43 miliónom EUR.

REACH usporiada 20. januára 2023 dva informačné webináre, kde sa uchádzači môžu dozvedieť viac o programe a jeho výhodách, ako aj stretnúť sa s partnermi konzorcia.

Termín uzávierky: 21. februára 2023 o 17:00 hod. SEČ

Viac informácií.

Kategórie
Calls-Finished

Budovanie európskej siete odborníkov pre IKT štandardy

Budovanie európskej siete odborníkov pre IKT štandardy

StandICT.eu je koordinačný a podporný akčný plán EU H2020 s hlavným cieľom zabezpečiť neutrálny, renomovaný, pragmatický a spravodlivý prístup v oblasti podpory európskych a pridružených štátov  na medzinárodnej scéne v rámci štandardizácie IKT. Témy výziev StandICT.eu 2023 sú definované prostredníctvom nepretržitého monitorovania a analýzy medzinárodného IKT prostredia.

Hlavnou témou 9. otvorenej výzvy bude „IoT, Cloud a Edge“

Termín uzávierky: 15. februára 2023 o 17:00 hod. SEČ

Hodnotenie: Každý návrh bude hodnotený tromi členmi externej skupiny hodnotiteľov.

Oznámenie o výsledku: Žiadatelia budú informovaní o výsledku zhodnotenia ich projektového návrhu, pričom spätná väzba od externej skupiny hodnotiteľov im bude poskytnutá v správe o hodnotiacom konsenze do polovice marca 2023.

Maximálna výška finančnej podpory je 60 000 EUR. Tento limit platí kumulatívne pre všetky otvorené výzvy StandICT.eu 2023 s celkovým rozpočtom 2 850 000 EUR.

Ak bude váš projektový návrh úspešný, do 5 až 10 pracovných dní od oznámenia budete kontaktovaný, aby ste podnikli kroky potrebné na prípravu a podpísanie zmluvy o financovaní. Na potvrdenie vášho zámeru uzavrieť zmluvu sa bude uplatňovať lehota 10 pracovných dní od oznámenia, aby sa umožnilo prerozdelenie prostriedkov iným úspešným žiadateľom.

Viac informácií.

Kategórie
Calls-Finished

ADMA Trans4Mers Acceleration Program

ADMA Trans4Mers Acceleration Program

Objavte jedinečné príležitosti na naštartovanie digitalizácie pomocou špičkových služieb a školení prispôsobených vašim individuálnym obchodným potrebám.

ADMA TranS4MErs je projekt v rámci Horizont 2020 s ambíciou riadiť transformáciu európskych výrobných MSP na tzv. továrne budúcnosti, ktoré budú adresovať súčasné ekologické, digitálne a spoločenské výzvy.

ADMA Trans4MErs Acceleration Program ponúka poukážky a priame financovanie na navrhnutie a implementáciu plánu digitálnej transformácie a naštartovanie cesty k tomu, aby sa MSP stali továrňou budúcnosti v dvoch fázach: dizajn a rekonštrukcia.

Poukážky sa prideľujú na základe kritérií „kto prvý príde, ten skôr berie“. Prihlášky sú otvorené od 1. septembra s priebežnými uzavierkami 2. novembra, 16. novembra, 30. novembra, 14. decembra 2022, 4. januára a 18. januára 2023.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ

Výzvy sú otvorené pre výrobné MSP, ktoré spĺňajú pravidlá definované Európskou komisiou:

 • Počet zamestnancov 1-250
 • Ročný obrat  < 50 miliónov EUR alebo ročná účtovná súvaha < 43 miliónov EUR
 • Sú aktívne v oblasti pokročilej výroby, využívajúc nové poznatky a tiež inovatívne a špičkové technológie, ako je robotika, 3D tlač, umelá inteligencia, vysokovýkonná výpočtová technika a modelovanie, na výrobu komplexných produktov
 • Adoptujú nové technológie alebo služby pre vylepšenie produktov a výrobných procesov
 • Sídlia v členskom štáte Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko)
 • Pre viac informácií kliknite na odkaz TU
Kategórie
Calls-Finished

Výzva EuroHPC JU Regular Access Mode

Výzva EuroHPC JU Regular Access Mode

Typy prístupu: EuroHPC Regular Access

Dátum zverejnenia : 4.11.2022 o 10:00 luxemburského času

Dátum uzavretia: 3. 3. 2023 o 10:00 luxemburského času

Oznámenie o rozhodnutí: jún 2023

Obdobie pre čerpanie alokácie: 1. júl 2023 – 30. jún 2024

Finálny report: Do troch (3) mesiacov po ukončení projektu

Typ prístupu*: Jednoročný pravidelný prístup

Predpokladané termíny uzávierok pre priebežné vyhodnotenie žiadostí o prístupu k zdrojom v roku 2023:

7. júl 2023 – 10:00 luxemburského času

3. november 2023 – 10:00 luxemburského času

Alokácia zdrojov

Výzva je otvorená nepretržite, pričom zdroje sú pridelené do 4 mesiacov od príslušnej uzávierky pre priebežné vyhodnotenie žiadostí. Lehota začína plynúť deň po uzávierke.

Predĺženie projektu

Zdroje sú udelené na jeden (1) rok s možnosťou požiadať o pokračovanie projektu. Toto predĺženie musí byť riadne odôvodnené, je obmedzené na maximálne jeden (1) ďalší rok a bude závisieť od posúdenia prebiehajúceho schváleného projektu.

Žiadatelia (hlavní riešitelia) môžu mať v danom čase udelený iba jeden riadny prístup.

Výpočtové kapacity

Zo strany hostiteľských entít EuroHPC JU sú poskytnuté nasledovné výpočtové systémy: Vega so sídlom v Slovinsku, MeluXina so sídlom v Luxemburgu, Karolina so sídlom v Českej republike a Discoverer so sídlom v Bulharsku.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení žiadatelia sú výskumní pracovníci z akademickej obce, výskumných ústavov, verejných orgánov a priemyslu so sídlom v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 2 – „Kritériá oprávnenosti“ vo výzve pre Regular Access.

Aplikačné okruhy pre Regular access mode

Vedecký okruh je zameraný na vedecký pokrok v rámci všetkých vedeckých oblastí. V žiadosti musí byť odvôvodnená potreba využiť extrémne veľkú kapacitu z hľadiska výpočtového času, ukladania dát a využitia podporných v danej výskumnej oblasti. Pre vedecký okruh bude prednostne alokovaných 75 % z celkových zdrojov vyčlenaných pre výzvu.

Pre priemyselný sektor bude alokovaných 20 % z celkových zdrojov vyčlenaných pre výzvu, pričom hlavný riešiteľ musí byť predstaviteľ priemyslu.

Pre verejný sektor bude alokovaných 5 % z celkových zdrojov vyčlenaných pre výzvu, pričom hlavný riešiteľ musí byť predstaviteľ organizácie verejného sektora.

Komisia pre EuroHPC JU Access je zložená z popredných medzinárodných vedcov a inžinierov, ktorí hodnotia prijaté projektové žiadosti a vydávajú odporúčanie pre udelenie zdrojov EuroHPC JU na základe posúdenia vedeckej a technickej excelentnosti.

DOKUMENTY TÝKAJÚCE SA VÝZVY sú k dispozícii TU.

Kategórie
Calls-Finished

Výzva EuroHPC-JU Extreme Scale access mode

Výzva EuroHPC-JU Extreme Scale access mode

Dátum zverejnenia výzvy:  28.9.2022

Model uzavretia výzvy: viacnásobný deadline – priebežné vyhodnotenie prístupu k zdrojom.

Termíny uzávierok pre priebežné vyhodnotenie žiadostí o prístupu k zdrojom: 28. apríl 2023,  a 28. september 2023.

Táto výzva sa zameriava na aplikáciu HPC v oblasti inovatívneho výskumu s akcentom na vedecký prínos a jeho dopad. Výzva je zameraná na všetky oblasti vedy, otvorený výskum v priemysle a aplikácie vo verejnom sektore, ak žiadateľ odôvodní potrebu využiť extrémne veľkú kapacitu z hľadiska výpočtového času, ukladania dát a využitia podporných zdrojov.

Výzva je otvorená nepretržite, pričom zdroje sú pridelené do 3 mesiacov od príslušnej uzávierky pre priebežné vyhodnotenie žiadostí. Lehota začína plynúť deň po uzávierke.

Pre túto výzvu sú poskytnuté superpočítače EuroHPC – Lumi so sídlom vo Fínsku a Leonardo so sídlom v Taliansku. Viac podrobností o poskytnutých zdrojoch TU.

Podávanie žiadostí sa uskutoční prostredníctvom portálu PRACE-calls. Výzva je otvorená pre všetky kategórie (vedecký, priemyselný a verejný sektor), každá kategória má svoj vlastný okruh.

Hodnotenie                                                                                                                  

Hodnotenie bude pozostávať z technického a vedeckého preskúmania predkladaných žiadostí. Rozhodnutia o udelení grantov budú v súlade s poradím dosiahnutým v rámci nasledovných kritérií:  excelentnosť, inovatívnosť a uplatnenie, kvalita implementácie.

Alokácia je určená pre obdobie jedného roka.

Podrobnosti o prvom deadline pre EuroHPC Extreme Scale Access – 15. december 2022

Typ prístupu: EuroHPC Extreme Scale Access

Dátum zverejnenia: 28.09.2022 o 00:01 luxemburského času

Dátum uzavretia: 15.12.2022 o 10:00 luxemburského času

Oznámenie o rozhodnutí: február 2023

Obdobie pre čerpanie alokácie: 01.03.2023 – 28.02.2024

Finálny report: Do troch mesiacov po ukončení projektu

Typ prístupu*: Jednoročný (12 mesiacov) alebo viacročný (24 mesiacov)

Projektové žiadosti pozostávajú z 2 častí:

 1. Online formulár
 2. Rozsah a plán projektu

Predĺženie projektu

Zdroje sú udelené na jeden rok s možnosťou požiadať o pokračovanie projektu. Toto predĺženie musí byť riadne odôvodnené, je obmedzené na maximálne jeden ďalší rok a bude závisieť od posúdenia prebiehajúceho schváleného projektu.

Žiadatelia (hlavní riešitelia) môžu mať v danom čase udelený iba jeden prístup do Extreme Scale Access Mode.

Žiadatelia, ktorí žiadajú o predĺženie projektu v rámci EuroHPC JU Extreme Scale Access, musia spolu so svojou žiadosťou predložiť príslušné reporty o pokroku alebo finálny report prostredníctvom vzorového dokumentu, ktorý je dostupný online na stránke „Informácie pre schválené projekty“(Information for Awarded Projects).

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení žiadatelia sú výskumní pracovníci z akademickej obce, výskumných ústavov, verejných orgánov a priemyslu so sídlom v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 2 – „Kritériá oprávnenosti“ vo výzve k Extreme Scale Access.  

Aplikačné okruhy pre Extreme Scale access mode

Vedecký okruh je zameraný na vedecký pokrok v rámci všetkých vedeckých oblastí. Pre vedecký okruh bude prednostne alokovaných 75 % z celkových zdrojov vyčlenaných pre výzvu.

Pre priemyselný a verejný sektor bude alokovaných 20 % a 5 % z celkových zdrojov dostupných v rámci výzvy, pričom hlavný riešiteľ je predstaviteľ priemyslu alebo organizácie verejného sektora.

Komisia pre EuroHPC JU Access je zložená z popredných medzinárodných vedcov a inžinierov, ktorí hodnotia prijaté projektové žiadosti a vydávajú odporúčanie pre udelenie zdrojov EuroHPC JU na základe posúdenia vedeckej a technickej excelentnosti.

DOKUMENTY TÝKAJÚCE SA VÝZVY sú k dispozícii TU.

Kategórie
Calls-Finished

Výzva EuroHPC-JU Extreme Scale access mode

Výzva EuroHPC-JU Extreme Scale access mode

Máte záujem o strojový čas na pre-exascale superpočítačoch LUMI a Leonardo? Vďaka výzve EuroHPC-JU mate možnosť získať výpočtové zdroje na týchto infraštruktúrach na obdobie jedného roka. Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku otvoril výzvu Extreme Scale access mode pre aplikácie vyžadujúce využitie výpočtových zdrojov pre-exascale superpočítačov.


Nová výzva je zameraná na HPC aplikácie zaoberajúce sa inovatívnym výskumom s vysokým vplyvom a prospechom. Výzva je otvorená pre všetky oblasti vedy, priemyslu a verejného sektora, čo odôvodňuje potrebu alokácie extrémne veľkých kapacít z hľadiska strojového času, ukladania dát a podporných zdrojov.

Výzva je otvorená od 28. septembra a deadline na podávanie žiadostí je 3. november tohto roka. V rámci tejto výzvy máte možnosť získať strojový čas na pre-exascale superpočítačoch LUMI a Leonardo. Viac podrobností vrátane množstva ponúkaných výpočtových zdrojov a ukladania dát je k dispozícii na webovej stránke Partnerstva pre pokročilé počítanie v Európe (PRACE).

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom portálu PRACE-calls. Výzva je otvorená pre všetky kategórie žiadostí (priemysel, vedecký a verejný sektor), pričom pre každú kategóriu budú zadefinované tri špecifické výzvy. Vyhodnotenie bude založené na technickom a vedeckom preskúmaní návrhov. Rozhodnutia o udelení grantu budú podľa poradia návrhov v troch kritériách:

 • Excelentnosť.
 • Inovácia a vplyv.
 • Kvalita implementácie.

Výpočtové zdroje budú k dispozícií pre vybraných žiadateľov na obdobie jedného roka.

Viac informácií.

Kategórie
Calls-Finished

PRACE – ICEI jedenásta výzva na predkladanie projektov

PRACE – ICEI jedenásta výzva na predkladanie projektov

Patrite k výskumníkom z akademického prostredia či výskumných inštitúcií, ktorých vedeckovýskumné aktivity vyžadujú škálovateľné výpočtové prostriedky, interaktívne výpočtové služby, prístup k virtuálnym serverom a úložný priestor? V tom prípade jedenásta výzva na predkladanie projektov je určená práve pre vás!


Jedenásta výzva bude otvorená od 26. septembra 2022 do 24. októbra 2022. Výpočtové prostriedky budú pridelene v januári 2023. Výzvy sa opakujú štvrťročne  a sú otvorene do naplnenia kapacít. Program PRACE ICEI je otvorený pre všetkých európskych výskumníkov a výskumné organizácie, ktoré majú záujem o využitie HPC výpočtových kapacít a to nezávisle od typu ich financovania.

Oprávnení žiadatelia musia preukázať potrebu minimálne jednej z nasledujúcich služieb:

 • Škálovateľné výpočty.
 • Interaktívne výpočty.
 • Poskytovanie virtuálnych serverov.
 • Repozitár na archiváciu dát.
 • Repozitár pre aktívne dáta.

Čo musí obsahovať žiadosť PRACE ICEI?

 • Krátky opis vedeckých cieľov a zámerov vrátane pokroku nad rámec najnovších poznatkov a vedeckého impaktu.
 • Typ požadovaných výpočtových prostriedkov (napr. škálovateľné, interaktívne, virtuálny server a pod.).
 • Žiadosť o výpočtové prostriedky v zmysle predchádzajúceho bodu.
 • Popis softvéru a služieb potrebných na úspešnú implementáciu projektu.
 • Opis výskumných metód (vrátane projektového plánu), algoritmov a paralelizácie kódu (vrátane požiadaviek na pamäť).
 • Informácie o spravovaní dát.
 • Opis špeciálnych požiadaviek.

Výpočtové kapacity, ktoré sú dostupné v rámci tejto výzvy, sú súčasťou infraštruktúry Fenix, podporovanej Európskym projektom ICEI. Podrobnosti o dostupných výpočtových prostriedkoch a viac informácií o podávaní žiadosti nájdete TU.

Nie ste si istí, či je táto výzva vhodná pre vás alebo potrebujete poradiť? Neváhajte a dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu!

Kategórie
Calls-Finished

EuroHPC: prístup pre projekty

EuroHPC: prístup pre projekty

Ste výskumný pracovník z akademickej oblasti, výskumného ústavu, verejného orgánu či priemyslu? Má vaša inštitúcia sídlo či miesto pôsobenia v jednom z členských štátov EÚ alebo v pridruženej krajine k programu Horizont 2020? Nenechajte si ujsť skvelú možnosť  získať prístup k pre-exascale a petascale superpočítačom v rámci Regular project acess výzvy!


Táto výzva je kontinuálne otvorená a najbližší dátum uzávierky je piatok 4. novembra 2022.  V rámci tejto výzvy máte možnosť požiadať o jednoročný nepretržitý prístup k infraštruktúre. Po roku je možné prístup predĺžiť na ďalších (maximálne) 12 mesiacov. Prístup bude žiadateľom udelený do dvoch mesiacov od dátumu uzávierky.

Výzvu vyhlasuje EuroHPC JU s podporou PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Žiadosti o prístup musia byť predložené prostredníctvom nástroja PRACE Peer-Review Tool. Výzva je otvorená pre všetky oblasti vedy, priemyslu a verejného sektora. Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby umožnili a podporili pokrok a inovácie v príslušných oblastiach.


Dátum najbližšej uzávierky je 4. novembra 2022 – 10:00 (SELČ).

V rámci tejto výzvy môžete získať prístup k nasledujúcim infraštruktúram: Vega (Slovinsko), MeluXina (Luxembursko), Discoverer (Bulharsko), Karolina (Česká republika), LUMI (Fínsko) .
Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Nie ste si istí, či je táto výzva vhodná pre vás alebo potrebujete poradiť? Neváhajte a dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu!

Kategórie
Calls-Finished

EuroHPC prístup pre testovanie a vývoj

EuroHPC prístup pre testovanie a vývoj

Ste vedec či vývojár zaoberajúci sa HPC aplikáciami? Máte záujem o vývoj, optimalizáciu či testovanie aplikácii na systémoch EuroHPC Pre-exascale a/alebo Petascale? Využite skvelú možnosť získať prístup k Pre-exascale či Petascale systémom. Žiadosti je možné podať kedykoľvek  keďže výzva je otvorená kontinuálne.

Prístup je zabezpečený do dvoch týždňov od termínu na podanie žiadosti (termíny na podávanie žiadostí sú určené spravidla raz mesačne). Hodnotenie podaných projektov sa uskutoční vo fixnom termíne v mesačných intervaloch. Ciele jednotlivých režimov prístupu v rámci tejto výzvy sú:

 • Výzva pre prístup za účelom testovania je určená primárne na testovanie škálovania programov, pričom výsledok bude následne východiskom v budúcej žiadosti o prístup EuroHPC Extreme Scale a Regular. Používateľom sa pridelí určitý strojový čas s prístupom obmedzeným na 3 mesiace.
 • Výzva pre prístup za účelom vývoja softvéru je určená najmä pre projekty vývoja programov, algoritmov a ich optimalizáciu. Podané projekty môžu súvisieť s výskumnými projektami z akadémie alebo priemyslu, či byť súčasťou väčších iniciatív ako sú napríklad CoEs alebo Kompetenčné centrá. Používatľovi sa pridelí obmedzený strojový čas s prístupom na jeden rok a s možnosťou predĺženia.

V rôznych termínoch sa prideľuje prístup k rôznym výpočtovým prostriedkom. Rozsah prístupu v jednotlivých obdobiach bude zverejnený vopred. Momentálne je možné získať prístup na nový VEGA systém v Slovinsku.

Dátumy uzávierky:

 • 1. august 2022 – 11:00 SEČ
 • 1. september 2022 – 11:00 SEČ
 • 1. október 2022 – 11:00 SEČ
 • 1. november 2022 – 11:00 SEČ
 • 1. december 2022 – 11:00 SEČ

Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Nie ste si istí, či je táto výzva vhodná pre vás alebo potrebujete poradiť? Neváhajte a dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu!