Služby

Naše služby

NCC je „one stop shop“ pre nasadenie vysokovýkonného počítania vo vašom výskume, vývoji alebo výrobnom procese. Vyškolíme vašich pracovníkov a sprostredkujeme prístup k výpočtovým prostriedkom, radi poskytneme konzultácie a poradenstvo v rámci našich bezplatných „test before invest“ služieb. Ponúkame aj spoluprácu na projektoch s našimi odborníkmi – neváhajte nás kontaktovať!

Machine learning / ML
Artificial intelligence / AI

Automatizácia procesov,
vyhodnotenie dát
s využitím neuronových sietí.

Big data processing high
performance data analytics

Spracovanie a analýza veľkých objemov
dát, nástroje vysokovýkonnej dátovej
analytiky.

Engineering,
Multiphysics simulations

Výpočtovo náročné simulácie
a modelovanie,
napr. prototypov.

Spolupráca,
networking

Prepájame poskytovateľov a spotrebiteľov HPC riešení a sprostredkujeme partnerstvá medzi akademickým, štátnym a súkromným sektorom na národnej úrovni.

Vzdelávanie,
kurzy a prednášky

Zaujímavé online kurzy so skúsenými lektormi, popularizačné prednášky o využití HPC vo vede a priemysle, celoeurópske podujatia.

Doterajšie spolupráce

CODIUM

Akcelerovaný modul HPC systému Devana nám umožnil otestovať viaceré prístupy riešenia prevencie patologického hrania online hazardných hier. Výkonné GPGPU akcelerátory sa uplatnili pri trénovaní a fine-tuningu zložitých AI modelov.

SHARK.AERO

HPC systém sme využili na CFD (výpočtová dynamika tekutín) simulácie rovnomerného prúdenia v 3D okolo čiastočného modelu lietadla pri rôznych rýchlostiach a uhloch nábehu. Vďaka HPC sme boli schopní spustiť viacero simulácií súčasne. Prístup k vysokovýkonnej infraštruktúre nám umožnil pracovať na väčšej sieti, čo bolo pre nás veľkým prínosom nakoľko náš lokálny počítač mal obmedzenú pamäť.

NETTLE.AI

Superpočítač Devana využívame pri trénovaní jazykových modelov, ktoré nám pomáhajú s extrakciou kľúčových entít v texte. To nám pomáha vytvárať chatbot a voicebot aplikácie s novou úrovňou user experience.

SKYMOVE

Vďaka výnimočným vlastnostiam nového superpočítača sme mali možnosť otestovať výpočtové procesy pre klasifikáciu priestorových údajov a dokázali sme identifikovať procesy, ktoré povedú k efektívnejšej práci a lepším výsledkom po dobu najbližších rokov. Vidíme veľký potenciál aj pri úlohách, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou.

MicroStep-MIS

Spoločnosť MicroStep-MIS úspešne pôsobí v oblasti enviromentálneho monitoringu už 27 rokov. S NCC pre HPC spolupracovali na projekte Odhad výpočtových kapacít pre veľké domény v numerickom modelovaní počasia pomocou WRF (Weather Research and Forecasting Model).

MultiplexDX

Firma MultiplexDX vyvíja inovatívne biotechnologické postupy pre aplikácie v diagnostických testoch novej generácie. Na Slovensku je najznámejší ich Covid-19 PCR test. Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť projekty:

Diagnostika SARS2 a chrípky:

Vďaka NCC a databáze GISAID sme boli schopní spracovať viac ako 400 000 sekvencií SARS2 a viac ako 100 000 sekvencií týkajucich sa chrípky. NCC nám taktiež pomohlo s inštaláciou bioinformatikcých nástrojov potrebných na prípravu dátových pokladov pre diagnostické sety na indetifikáciu SARS2 a chrípky.

Optimalizácia prípravy sekvenačných dát:

S využitím výpočtových zdrojov NCC sme analyzovali rôzne laboratórne sety určené na prípravu sekvenačných knižníc a optimalizovali parametre bioinformatických nástrojov určených na spracovanie RNA-seq dát z rakovinových tkanív.

GEODETICCA VISION

GEODETICCA VISION je state-of-the-art geoinformatická spoločnosť zameraná na rozvíjanie produktov a služieb umožňujúcich rozhodovanie založené na dátach a dôkazoch. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a má viac ako 13 rokov skúseností v oblasti zberu, spracovania a analýzy geopriestorových snímok a vývoja WebGIS aplikácií. Vďaka leteckému mapovaniu Slovenska sme vytvorili produkty ako RGB a NIRortofotomapy, DSM a DTM, ktoré sú k dispozícii na www.geodatastore.sk.

V rámci našej spolupráce sme mali možnosť využiť výpočtový výkon superpočítača Devana, ktorý nám poskytol neoceniteľnú pomoc pri zdokonaľovaní našej technológie automatického generovania topologicky čistých objektov z leteckých a satelitných snímkov Zeme. Vďaka vysokému výkonu Devany sme boli schopní v krátkom čase dosiahnuť významné zlepšenie v presnosti našich algoritmov. Kľúčovou časťou našej spolupráce bolo trénovanie umelej inteligencie na detekciu, klasifikáciu a následnú vektorizáciu objektov, pričom nám Devana umožnila v rýchlom čase nájsť optimálne parametre pre náš algoritmus. Táto spolupráca nám otvorila nové možnosti pre ďalší výskum a rozvoj v oblasti geopriestorových dát, čo v konečnom dôsledku prispelo k rozšíreniu našich služieb a zvýšeniu spokojnosti našich klientov.

Identifikácia entít pre extrakciu adries z transkriptovaných rozhovorov s využitím syntetických dát 22 dec - Podniky vynakladajú vel’ké množstvo úsilia a finančných prostriedkov na komunikáciu s klientmi. Zvyčajne je ciel’om informácie klientom poskytnúť’, niekedy je však naopak potrebné informácie vyžiadať’ (napr. miesto bydliska). Na riešenie tejto požiadavky sa vynakladá značné úsilie, napríklad vývojom chat- a voicebotov, ktoré na jednej strane slúžia na poskytovanie informácií klientom, ale možno ich využiť’ aj na kontaktovanie klienta so žiadosťou o poskytnutie informácií. Konkrétnym príkladom z reálneho života je kontaktovanie klienta prostredníctvom textovej správy alebo telefonicky s cieľom aktualizovať’ jeho kontaktnú adresu. Keďže adresa klienta sa mohla časom zmeniť, podnik potrebuje priebežne aktualizovať tieto informácie vo svojej internej databáze klientov.
Detekcia anomálií v časových radoch: prevencia gamblingu pomocou hlbokého učenia 28 júl - Prevencia gamblingu u hráčov online kasín je výzvou, so zjavne pozitívnym dopadom nielen na bežný život hráčov, ale aj na prevádzkovateľov kasín, ktorých úmyslom je sprostredkovať zodpovedné hranie.
Meranie štrukturálnych parametrov kapsúl použitím techník umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) 30 jún - Cieľom spolupráce medzi Národným kompetenčným centrom pre HPC (NCC pre HPC) a Ústavom polymérov (ÚP) SAV bol návrh a implementácia pilotného softvérového riešenia pre automatické spracovanie obrazu frakcií polymérnych mikrokapsúl. Tieto mikrokapsuly slúžia ako obal pre pankreatické ostrovčeky tvoriace perspektívne liečivo na ochorenie diabetes mellitus (t.j. cukrovky 1. typu). Mikrokapsuly pozostávajú z pankreatických ostrovčekov enkapsulovaných do polopriepustnej polymérnej membrány, ktorá bola vyvinutá na Ústave polymérov SAV.
Use case: Prenos a optimalizácia pracovného toku CFD výpočtov v HPC prostredí 15 máj - Spoločnosť Shark Aero navrhuje a vyrába ultraľahké športové lietadlá s dvojmiestnym tandemovým kokpitom. Na vývoj dizajnu používajú populárny open-source softvérový balík openFOAM [1], konkrétne CFD simulácie (Computational Fluid Dynamics), využívajú metódu konečných prvkov (Finite elements method - FEM). Po vytvorení modelu pomocou softvéru Computer-Aided Design (CAD) sa model rozdelí na samostatné bunky, tzv. sieť (angl. mesh). Presnosť simulácie silne závisí od hustoty siete, pričom výpočtové a pamäťové požiadavky stúpajú s treťou mocninou počtu jej vrcholov. Pre niektoré simulácie môžu byť výpočtové nároky naozaj limitujúcim faktorom, ak používateľ pracuje s bežne dostupnou výpočtovou technikou. Pokúsili sme sa preto preniesť pracovný tok simulácie do High-Performance Computing (HPC) prostredia s osobitným zameraním na preskúmanie efektívnosti paralelizácie výpočtových úloh pre daný typ modelu.
MEMO98 12 apr - MEMO 98 je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa viac ako 20 rokov zaoberá monitorovaním médií v kontexte volieb a iných udalostí, pričom svoje aktivity realizovala vo viac ako 50 krajinách. V poslednom čase sa taktiež zaoberá vplyvom sociálnych sietí na integritu volebných procesov.