Služby

Naše služby

NCC je „one stop shop“ pre nasadenie vysokovýkonného počítania vo vašom výskume, vývoji alebo výrobnom procese. Vyškolíme vašich pracovníkov a sprostredkujeme prístup k výpočtovým prostriedkom, radi poskytneme konzultácie a poradenstvo v rámci našich bezplatných „test before invest“ služieb. Ponúkame aj spoluprácu na projektoch s našimi odborníkmi – neváhajte nás kontaktovať!

Machine learning / ML
Artificial intelligence / AI

Automatizácia procesov,
vyhodnotenie dát
s využitím neuronových sietí.

Big data processing high
performance data analytics

Spracovanie a analýza veľkých objemov
dát, nástroje vysokovýkonnej dátovej
analytiky.

Engineering,
Multiphysics simulations

Výpočtovo náročné simulácie
a modelovanie,
napr. prototypov.

Mapovanie
HPC prostredia

Na základe mapovania HPC prostredia na
Slovensku prepájame poskytovateľov a spotrebiteľov HPC riešení a sprostredkujeme parterstvá medzi akademickým, štátnym a súkromným sektorom na národnej úrovni.

Poskytovanie
strojového času

Prístup k výpočtovým kapacitám a
softvérovým nástrojom na vysokovýkonných výpočtových systémoch. Testovanie pilotných riešení, overenie výpočtovej efektívnosti a škálovateľnosti.

Školenia,
prednášky

Zaujímavé online kurzy so skúsenými
lektormi, napr. séria Python pre HPC. Registrácia na itkurzy.sav.sk
Informácie o európskych HPC podujatiach a vzdelávacích aktivitách nájdete na portáli EuroCC.

Doterajšie spolupráce

MicroStep-MIS

Spoločnosť MicroStep-MIS úspešne pôsobí v oblasti enviromentálneho monitoringu už 27 rokov. S NCC pre HPC spolupracovali na projekte Odhad výpočtových kapacít pre veľké domény v numerickom modelovaní počasia pomocou WRF (Weather Research and Forecasting Model).

MultiplexDX

Firma MultiplexDX vyvíja inovatívne biotechnologické postupy pre aplikácie v diagnostických testoch novej generácie. Na Slovensku je najznámejší ich Covid-19 PCR test. Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť projekty:

Diagnostika SARS2 a chrípky:

“Vďaka NCC a databáze GISAID sme boli schopní spracovať viac ako 400 000 sekvencií SARS2 a viac ako 100 000 sekvencií týkajucich sa chrípky. NCC nám taktiež pomohlo s inštaláciou bioinformatikcých nástrojov potrebných na prípravu dátových pokladov pre diagnostické sety na indetifikáciu SARS2 a chrípky.”

Optimalizácia prípravy sekvenačných dát:

“S využitím výpočtových zdrojov NCC sme analyzovali rôzne laboratórne sety určené na prípravu sekvenačných knižníc a optimalizovali parametre bioinformatických nástrojov určených na spracovanie RNA-seq dát z rakovinových tkanív.”

GEODETICCA VISION

GEODETICCA VISION je state-of-the-art geoinformatická spoločnosť zameraná na rozvíjanie produktov a služieb umožňujúcich rozhodovanie založené na dátach a dôkazoch. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a má viac ako 13 rokov skúseností v oblasti zberu, spracovania a analýzy geopriestorových snímok a vývoja WebGIS aplikácií. Vďaka leteckému mapovaniu Slovenska sme vytvorili produkty ako RGB a NIRortofotomapy, DSM a DTM, ktoré sú k dispozícii na www.geodatastore.sk.

“V začiatkoch našej spolupráce za najväčší prínos považujem proaktívny prístup a možnosť diskutovať naše potreby a požiadavky so špecialistami na HPC.”

Detekcia anomálií v časových radoch: prevencia gamblingu pomocou hlbokého učenia 28 júl - Prevencia gamblingu u hráčov online kasín je výzvou, so zjavne pozitívnym dopadom nielen na bežný život hráčov, ale aj na prevádzkovateľov kasín, ktorých úmyslom je sprostredkovať zodpovedné hranie.
Meranie štrukturálnych parametrov kapsúl použitím techník umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) 30 jún - Cieľom spolupráce medzi Národným kompetenčným centrom pre HPC (NCC pre HPC) a Ústavom polymérov (ÚP) SAV bol návrh a implementácia pilotného softvérového riešenia pre automatické spracovanie obrazu frakcií polymérnych mikrokapsúl. Tieto mikrokapsuly slúžia ako obal pre pankreatické ostrovčeky tvoriace perspektívne liečivo na ochorenie diabetes mellitus (t.j. cukrovky 1. typu). Mikrokapsuly pozostávajú z pankreatických ostrovčekov enkapsulovaných do polopriepustnej polymérnej membrány, ktorá bola vyvinutá na Ústave polymérov SAV.
Use case: Prenos a optimalizácia pracovného toku CFD výpočtov v HPC prostredí 15 máj - Spoločnosť Shark Aero navrhuje a vyrába ultraľahké športové lietadlá s dvojmiestnym tandemovým kokpitom. Na vývoj dizajnu používajú populárny open-source softvérový balík openFOAM [1], konkrétne CFD simulácie (Computational Fluid Dynamics), využívajú metódu konečných prvkov (Finite elements method - FEM). Po vytvorení modelu pomocou softvéru Computer-Aided Design (CAD) sa model rozdelí na samostatné bunky, tzv. sieť (angl. mesh). Presnosť simulácie silne závisí od hustoty siete, pričom výpočtové a pamäťové požiadavky stúpajú s treťou mocninou počtu jej vrcholov. Pre niektoré simulácie môžu byť výpočtové nároky naozaj limitujúcim faktorom, ak používateľ pracuje s bežne dostupnou výpočtovou technikou. Pokúsili sme sa preto preniesť pracovný tok simulácie do High-Performance Computing (HPC) prostredia s osobitným zameraním na preskúmanie efektívnosti paralelizácie výpočtových úloh pre daný typ modelu.
MEMO98 12 apr - MEMO 98 je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa viac ako 20 rokov zaoberá monitorovaním médií v kontexte volieb a iných udalostí, pričom svoje aktivity realizovala vo viac ako 50 krajinách. V poslednom čase sa taktiež zaoberá vplyvom sociálnych sietí na integritu volebných procesov.