Kategórie
Calls-Finished

Výzva EuroHPC-JU Extreme Scale access mode

Máte záujem o strojový čas na pre-exascale superpočítačoch LUMI a Leonardo? Vďaka výzve EuroHPC-JU budete mať možnosť získať výpočtové zdroje na týchto infraštruktúrach na obdobie jedného roka. Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku čoskoro otvorí výzvu Extreme Scale access mode pre aplikácie vyžadujúce využitie výpočtových zdrojov pre-exascale superpočítačov.

Výzva EuroHPC-JU Extreme Scale access mode

Dátum zverejnenia výzvy:  28.9.2022

Model uzavretia výzvy: viacnásobný deadline – priebežné vyhodnotenie prístupu k zdrojom.

Termíny uzávierok pre priebežné vyhodnotenie žiadostí o prístupu k zdrojom: 28. apríl 2023,  a 28. september 2023.

Táto výzva sa zameriava na aplikáciu HPC v oblasti inovatívneho výskumu s akcentom na vedecký prínos a jeho dopad. Výzva je zameraná na všetky oblasti vedy, otvorený výskum v priemysle a aplikácie vo verejnom sektore, ak žiadateľ odôvodní potrebu využiť extrémne veľkú kapacitu z hľadiska výpočtového času, ukladania dát a využitia podporných zdrojov.

Výzva je otvorená nepretržite, pričom zdroje sú pridelené do 3 mesiacov od príslušnej uzávierky pre priebežné vyhodnotenie žiadostí. Lehota začína plynúť deň po uzávierke.

Pre túto výzvu sú poskytnuté superpočítače EuroHPC – Lumi so sídlom vo Fínsku a Leonardo so sídlom v Taliansku. Viac podrobností o poskytnutých zdrojoch TU.

Podávanie žiadostí sa uskutoční prostredníctvom portálu PRACE-calls. Výzva je otvorená pre všetky kategórie (vedecký, priemyselný a verejný sektor), každá kategória má svoj vlastný okruh.

Hodnotenie                                                                                                                  

Hodnotenie bude pozostávať z technického a vedeckého preskúmania predkladaných žiadostí. Rozhodnutia o udelení grantov budú v súlade s poradím dosiahnutým v rámci nasledovných kritérií:  excelentnosť, inovatívnosť a uplatnenie, kvalita implementácie.

Alokácia je určená pre obdobie jedného roka.

Podrobnosti o prvom deadline pre EuroHPC Extreme Scale Access – 15. december 2022

Typ prístupu: EuroHPC Extreme Scale Access

Dátum zverejnenia: 28.09.2022 o 00:01 luxemburského času

Dátum uzavretia: 15.12.2022 o 10:00 luxemburského času

Oznámenie o rozhodnutí: február 2023

Obdobie pre čerpanie alokácie: 01.03.2023 – 28.02.2024

Finálny report: Do troch mesiacov po ukončení projektu

Typ prístupu*: Jednoročný (12 mesiacov) alebo viacročný (24 mesiacov)

Projektové žiadosti pozostávajú z 2 častí:

  1. Online formulár
  2. Rozsah a plán projektu

Predĺženie projektu

Zdroje sú udelené na jeden rok s možnosťou požiadať o pokračovanie projektu. Toto predĺženie musí byť riadne odôvodnené, je obmedzené na maximálne jeden ďalší rok a bude závisieť od posúdenia prebiehajúceho schváleného projektu.

Žiadatelia (hlavní riešitelia) môžu mať v danom čase udelený iba jeden prístup do Extreme Scale Access Mode.

Žiadatelia, ktorí žiadajú o predĺženie projektu v rámci EuroHPC JU Extreme Scale Access, musia spolu so svojou žiadosťou predložiť príslušné reporty o pokroku alebo finálny report prostredníctvom vzorového dokumentu, ktorý je dostupný online na stránke „Informácie pre schválené projekty“(Information for Awarded Projects).

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení žiadatelia sú výskumní pracovníci z akademickej obce, výskumných ústavov, verejných orgánov a priemyslu so sídlom v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 2 – „Kritériá oprávnenosti“ vo výzve k Extreme Scale Access.  

Aplikačné okruhy pre Extreme Scale access mode

Vedecký okruh je zameraný na vedecký pokrok v rámci všetkých vedeckých oblastí. Pre vedecký okruh bude prednostne alokovaných 75 % z celkových zdrojov vyčlenaných pre výzvu.

Pre priemyselný a verejný sektor bude alokovaných 20 % a 5 % z celkových zdrojov dostupných v rámci výzvy, pričom hlavný riešiteľ je predstaviteľ priemyslu alebo organizácie verejného sektora.

Komisia pre EuroHPC JU Access je zložená z popredných medzinárodných vedcov a inžinierov, ktorí hodnotia prijaté projektové žiadosti a vydávajú odporúčanie pre udelenie zdrojov EuroHPC JU na základe posúdenia vedeckej a technickej excelentnosti.

DOKUMENTY TÝKAJÚCE SA VÝZVY sú k dispozícii TU.