Kategórie
Všeobecné

MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO

Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať v dňoch 19. – 21. jún 2024.

MaX school: materials and molecular modelling with QUANTUM ESPRESSO

Dávame vám do pozornosti online školu organizovanú MaX CoE v spolupráci s Národnými kompetenčnými centrami pre vysokovýkonné počítanie z Česka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Poľska a Maďarska. Podujatie bude prebiehať online v dňoch 19. – 21. júna 2024.

Kurz ponúka komplexný program navrhnutý tak, aby pokrýval hlavné funkcie kódu Quantum ESPRESSO. Dôraz sa kladie na praktický rozvoj zručností. Počas kurzu budete mať možnosť oboznámiť sa nielen s teóriou, ale získať aj praktické skúsenosti. Cieľová skupina je začiatočníkov po mierne pokročilých. Cieľom je vybaviť účastníkov základnými vedomosťami a zručnosťami potrebnými na efektívne využívanie Quantum ESPRESSO vo výskume a akademickej činnosti.

Podujatie je určená pre účastníkov s vedomosťami z oblasti fyziky či chémie (fyzika kondenzovaného stavu), ktorí majú záujem naučiť sa používať Quantum ESPRESSO.

Kurz má pokryť hlavné funkcie kódu a poskytnúť základné užívateľské zručnosti, ako je kompilácia a jednoduché skriptovanie.

Viac informácií o podujatí

Registrácia


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.