Kategórie
Všeobecné

NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop

V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.

NCC Slovensko & NCC Poľsko: ORCA Hands-on Workshop

V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnil ORCA hands-on workshop. Tento dvojdňový workshop, organizovaný národnými kompetenčnými centrami pre HPC zo Slovenska a Poľska bol zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA. Účastníci sa oboznámili so základmi a vybranými pokročilými technikami práce s ORCA, pričom veľkú časť tvorili najmä praktické cvičenia.


Workshop začal registráciou a privítaním účastníkov, po ktorom nasledovala prezentácia projektu kompetenčných centier EuroCC 2. Lektor Klemens Noga z Cyfronetu, HPC centra v Krakowe, predstavil poľský HPC ekosystém a možnosti pre používateľov v oblasti výpočtovej chémie.

Počas prvého dňa sa lektor zameral na praktické aspekty nastavenia ORCA na HPC systémoch. Účastníkom priblížil nastavenie a fungovanie HPC klastrov, best practices pre inštaláciu ORCA a nástroj SLURM, ktorý slúži pre manažment výpočtových úloh. Účastníci boli oboznámení so štruktúrou a syntaxou vstupných súborov potrebných pre základné kvantové chemické výpočty, ako sú single-point výpočty energie, resp. vlastností a optimalizácia geometrie. Zaoberali sa aj analýzou výstupov, extrakciou užitočných informácií a vizualizáciou výsledkov pre ich lepšiu interpretáciu a prezentáciu.

Druhý deň začal pokročilejšími možnosťami výpočtov v ORCA. Účastníci sa naučili, ako nastaviť výpočty vibračných frekvencií, relativistických korekcií a spektroskopických vlastností. Lektor sa zameral aj na vysvetlenie metrík škálovateľnosti, stratégie na zlepšenie výkonu a efektívnosti paralelných výpočtov na HPC systémoch, ktoré si účastníci vzápätí prakticky vyskúšali. Popoludí sa účastníci venovali výpočtom redox potenciálov a prešli prípadovými štúdiami pripravenými podľa ich vlastných podkladov. Posledná časť workshopu sa zaoberala riešením problémov pri výpočtoch a zdieľaním najlepších postupov na maximalizáciu efektívnosti a presnosti výpočtov v ORCA.

Súčasťou programu bola aj prehliadka superpočítača Devana vo Výpočtovom stredisku SAV. Podujatie poskytlo účastníkom základné znalosti a zručnosti pre prácu s balíkom ORCA v oblasti kvantovo-chemických výpočtov na HPC systémoch. Veríme, že workshop bol pre účastníkov prínosom a pomohol im v ich práci na vlastných výskumných projektoch. Balík ORCA je súčasťou softvérového vybavenia systému Devana a jeho licencia je voľne dostupná pre všetkých akademických používateľov.

Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.