Kategórie
Všeobecné

Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska

Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska

S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.

Nový Ambasádor pre HPC: Únia klastrov Slovenska

S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) v rámci HPC Ambassador programu . Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s ddôrazom na malé a stredné podniky na Slovensku.

Spoločné ciele a vízie

Naším spoločným cieľom je zvyšovať povedomie a podporovať adopciu HPC technológií medzi slovenskými klastrami, ktoré združujú podniky, výskumné inštitúcie a akademickú sféru. V spolupráci s ÚKS budeme organizovať podujatia, školenia a informačné kampane, ktoré poskytnú členom klastrov potrebné znalosti a nástroje na využitie HPC v ich aktivitách.

Ako spolupracujeme

V rámci tejto spolupráce bude NCC pravidelne zdieľať informácie o svojich aktivitách, školeniach a službách, ktoré sú relevantné pre členov a partnerov ÚKS. ÚKS zase využije svoje komunikačné kanály na informovanie svojich členov o týchto príležitostiach a prepojí podniky pripravené na využitie HPC technológií s NCC. Členovia ÚKS tiež môžu získať prístup k odbornej pomoci a podpore pri rôznych výskumných alebo vývojových projektoch.

Veríme, že toto partnerstvo výrazne prispeje k rozvoju inovačného ekosystému na Slovensku a pomôže členom klastrov stať sa konkurencieschopnejšími na globálnom trhu.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a mnohé spoločné projekty, ktoré nás čakajú!


Implementácia metódy čiastočne riadeného učenia Uni-Match do metódy Frame Field Learning pre úlohu extrakcie budov z leteckých snímok 21 jún - Extrakcia budov v Geografických informačných systémoch (GIS) je kľúčová pre urbanistické plánovanie, environmentálne štúdie a riadenie infraštruktúry, pretože umožňuje presné mapovanie stavieb, vrátane odhaľovania nelegálnych stavieb za účelom dodržiavania právnych predpisov, alebo efektívnejšieho vyberania daní. Integrácia extrahovaných údajov o budovách s inými geopriestorovými vrstvami zlepšuje pochopenie dynamiky miest a priestorových vzťahov.
Regionálne stretnutie národných kompetenčných centier pre HPC v strednej Európe 18 jún - Zástupcovia národných kompetenčných centier pre HPC zo stredoeurópskeho regiónu sa 10. júna stretli na treťom stretnutí stredoeurópskej pracovnej skupiny NCC pre HPC. Hybridné podujatie zorganizovalo NCC Rakúsko v Grundlsee. Workshopu sa zúčastnili kompetenčné centra pre HPC z Poľska, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.
Nové partnerstvo so SOPK Bratislava 11 jún - S potešením oznamujeme nové partnerstvo medzi Národným kompetenčným centrom pre vysokovýkonné počítanie (NCC pre HPC) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre Bratislavský región (SOPK BA). Toto spojenie je súčasťou programu HPC Ambassador a jeho cieľom je podporiť inovácie a adopciu HPC technológií medzi malými a strednými podnikmi (MSP) na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť informovanosť a podporiť implementáciu HPC technológií v slovenských podnikoch. NCC pre HPC a SOPK BA plánujú realizovať rôzne podujatia, školenia a kampane, ktoré poskytnú MSP potrebné vedomosti a nástroje na efektívne využívanie vysokovýkonných počítačových technológií.