Kategórie
Calls-Finished

Budovanie európskej siete odborníkov pre IKT štandardy

StandICT.eu je koordinačný a podporný akčný plán EU H2020 s hlavným cieľom zabezpečiť neutrálny, renomovaný, pragmatický a spravodlivý prístup v oblasti podpory európskych a pridružených štátov  na medzinárodnej scéne v rámci štandardizácie IKT. Témy výziev StandICT.eu 2023 sú definované prostredníctvom nepretržitého monitorovania a analýzy medzinárodného IKT prostredia.

Budovanie európskej siete odborníkov pre IKT štandardy

StandICT.eu je koordinačný a podporný akčný plán EU H2020 s hlavným cieľom zabezpečiť neutrálny, renomovaný, pragmatický a spravodlivý prístup v oblasti podpory európskych a pridružených štátov  na medzinárodnej scéne v rámci štandardizácie IKT. Témy výziev StandICT.eu 2023 sú definované prostredníctvom nepretržitého monitorovania a analýzy medzinárodného IKT prostredia.

Hlavnou témou 9. otvorenej výzvy bude „IoT, Cloud a Edge“

Termín uzávierky: 15. februára 2023 o 17:00 hod. SEČ

Hodnotenie: Každý návrh bude hodnotený tromi členmi externej skupiny hodnotiteľov.

Oznámenie o výsledku: Žiadatelia budú informovaní o výsledku zhodnotenia ich projektového návrhu, pričom spätná väzba od externej skupiny hodnotiteľov im bude poskytnutá v správe o hodnotiacom konsenze do polovice marca 2023.

Maximálna výška finančnej podpory je 60 000 EUR. Tento limit platí kumulatívne pre všetky otvorené výzvy StandICT.eu 2023 s celkovým rozpočtom 2 850 000 EUR.

Ak bude váš projektový návrh úspešný, do 5 až 10 pracovných dní od oznámenia budete kontaktovaný, aby ste podnikli kroky potrebné na prípravu a podpísanie zmluvy o financovaní. Na potvrdenie vášho zámeru uzavrieť zmluvu sa bude uplatňovať lehota 10 pracovných dní od oznámenia, aby sa umožnilo prerozdelenie prostriedkov iným úspešným žiadateľom.

Viac informácií.